פקודת הסמים

שימו לב לסעיף 28 

פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973

פרק א': פרשנות

הגדרות

 

 
1.    בפקודה זו –

(תיקון מס' 1) תשל"ט-1979

 
           "אופיום גולמי" – (נמחקה);

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

מחיקת הגדרת "אופיום גולמי"

הנוסח הקודם:

"אופיום גולמי" – מיץ מוקרש מאליו שנתקבל מהֶלקֵטיו של הפָרָג המרדים (Papaver Somniferum L.) ולא טיפלו בו אלא כדי הכשרתו לאריזה ולהובלה, תהא אשר תהא כמות המורפין שבו;

(תיקון מס' 1) תשל"ט-1979

 
           "אופיום מעובד" – (נמחקה);

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

מחיקת הגדרת "אופיום מעובד"

הנוסח הקודם:

"אופיום מעובד" אופיום שהוכן לעישון, לרבות פסולת וכל מה שמשתייר אחרי עישון אופיום;

(תיקון מס' 1) תשל"ט-1979

 
           "אופיום רפואי" – (נמחקה);

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

מחיקת הגדרת "אופיום רפואי"

הנוסח הקודם:

"אופיום רפואי" אופיום גלמי שעבר את התהליכים הדרושים כדי להתאימו לשימוש רפואי לפי דרישות הפרמקופיאה הבריטית או הצרפתית, בין בצורת אבקה או גרגירים או בצורה אחרת ובין במעורב בחמרים נויטראליים;

           "אמנה" – האמנה היחידה על סמים נרקוטיים שנחתמה בניו-יורק ביום 30 במרס 1961;

(תיקון מס' 1) תשל"ט-1979

 
           "אקגונין" – (נמחקה);

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

מחיקת הגדרת "אקגונין"

הנוסח הקודם:

"אקגונין" – לֵיווֹ-אקגונין (Laevo-ecgonine), לרבות תולדותיו של אקגונין שאפשר לחזור ולהפיקו מהן בדרך תעשייתית;

           "במעבר" – מובא לישראל ביבשה, באויר או במים, רק לשם הובלה לארץ אחרת באותו רכב או ברכב אחר, אף אם לא הונחת ולא הוטען בישראל;

           "המרה" – שינויו של סם בתהליך כימי, למעט הפיכת אלקלואידים למלחיהם;

           "היתר הטיה" – היתר שניתן מאת רשות מוסמכת של ארץ, להטות סם מסוכן, הנמצא בה במעבר, לארץ שאינה היעד הסופי הרשום בהיתר היצוא;

           "היתר יבוא" – היתר לפי סעיף 2 שניתן מאת רשות מוסמכת, המתיר יבואו של סם מסוכן;

           "היתר יצוא" – היתר לפי סעיף 3 שניתן ליצואו של סם מסוכן מאת רשות מוסמכת של הארץ שממנה הסם מיוצא;

           "יבוא" – שלא במעבר;

           "ייצור" – לרבות תהליך של זיקוק ולרבות הפיכת אלקלואידים למלחיהם;

           "יצוא" – שלא במעבר;

           "מנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהמנהל הסמיכו לענין הנדון;

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 

 
           "סם מסוכן" – חומר מן המפורטים בתוספת הראשונה לרבות כל מלח שלו, וכן כל תכשיר, תרכובת, תערובת או תמיסה של חומר כאמור ומלחיהם;

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

"סם מסוכן" – חומר המפורט בתוספת בתוספת הראשונה;

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 80 (ה"ח 1893)

החלפת הגדרת "סם מסוכן"

הנוסח הקודם:

"סם מסוכן" חומר המפורט בתוספת;

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

 
           "עלי קוקה" – (נמחקה);

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

מחיקת הגדרת "עלי קוקה"

הנוסח הקודם:

"עלי קוקה" – עלי אחד הצמחים מסוג אריתרוקסילום (Erythroxylum) שאפשר להפיק מהם קוקאין במישרין או בתהליך כימי;

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

 
           "קנבוס הודי" – (נמחקה);

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

מחיקת הגדרת "קנבוס הודי"

הנוסח הקודם:

"קנבוס הודי" הראשים הפורחים או המניבים של הצמח הנקבי של קנבוס תרבותי (Cannabis Sativa L.), כשהם מיובשים ולא מוצה מהם השרף, יהא כינוים אשר יהא;

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 

 
           "עבירה של עסקת סמים" – עבירה לפי פקודה זו שעונשה מאסר עשרים שנים או יותר;

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 80 (ה"ח 1893)

הוספת הגדרת "עבירה של עסקת סמים"

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

 

 
           "רופא" – רופא מורשה כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז-1976;

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

הוספת הגדרת "רופא"

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

 

 
           "רופא שיניים" – כמשמעותו בפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], תשל"ט-1979;

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

הוספת הגדרת "רופא שיניים"

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

 

 
           "רופא וטרינרי" – כמשמעותו בפקודת הרופאים הוטרינריים;

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

הוספת הגדרת "רופא וטרינרי"

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

 

 
           "רוקח" – רוקח בעל רשיון כמשמעותו בפקודת הרוקחים;

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

הוספת הגדרת "רוקח"

           "רכב" – כלי רכב, כלי שיט, כלי טיס, רכבת וכל אמצעי הובלה אחר שאפשר להביא בו טובין לישראל או להוציאם ממנה;

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 

 
           "רכוש" – מקרקעין, מטלטלין, כספים וזכויות לרבות רכוש שהוא תמורה של רכוש כאמור וכל רכוש שצמח או בא כתמורה מרווחי רכוש כאמור.

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 80 (ה"ח 1893)

הוספת הגדרת "רכוש"

פרק ב': היתרים

פרטי היתר יבוא

 

 
2.    היתר יבוא יכלול –

(1)   פרטים מלאים על הסם וכמותו;

(2)   השם והמען של האדם שהותר לו לייבא את הסם;

(3)   השם והמען של האדם שממנו יושג הסם;

(4)   פרק הזמן שבו יבוצע היבוא.

 

פרטי היתר יצוא

 

 
3.    היתר יצוא יכלול –

(1)   פרטים מלאים על הסם וכמותו;

(2)   השם והמען של המייצא;

(3)   השם והמען של האדם שאליו יישלח הסם;

(4)   שם הארץ שאליה ייוצא הסם;

(5)   פרק הזמן שבו יבוצע היצוא.

פרטי היתר הטיה

 

 
4.    היתר הטיה יכלול את כל הפרטים שיש לציינם בהיתר ואת שם הארץ שממנה יוצא המשגור מתחילה.

הרשות המוסמכת

בישראל

 

 
5.    המנהל מוסמך לתת היתרי יבוא, יצוא או הטיה של סם מסוכן שמותר לייבאו, לייצאו או להטותו.

פרק ג': עבירות

סימן א': ייצור, החזקה ושימוש

ייצור, הכנה והפקה

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 

 
6.    לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

6. לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר חמש עשרה שנה או קנס חצי מיליון לירות.

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 80 (ה"ח 1893)

6. לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר חמש עשרה שנה או קנס חצי מיליון לירות מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

החזקה ושימוש

 

 
7.    (א)  לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא במידה שהותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה, או ברשיון מאת המנהל.

           (ב)  האמור בסעיף זה בדבר איסור החזקה אינו חל על סם מסוכן הנמצא במעבר שהותר לפי פקודה זו.

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 

 
           (ג)   העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם החזיק בסם או השתמש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

(תיקון מס' 5)

תשנ"ה-1995

 
           (ד)  על אף הוראות סעיף קטן (ג) סיפה, מי, שלצריכתו העצמית, מחזיק בסם או משתמש בו בתוך כותלי בית ספר או בחצריו והוא אינו לומד באותו בית ספר, דינו – מאסר חמש שנים; הוראה זו לא תחול על מי שטרם מלאו לו שש עשרה שנים.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

הוספת סעיף קטן 7(ג)

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 80 (ה"ח 1893)

(ג) העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר חמש עשרה שנה או קנס חצי מיליון לירות מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם החזיק בסם או השתמש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס חמישים אלף לירות כאמור בסעיף
61(א)(4) לחוק העונשין,
התשל"ז-1977.

 

מיום 12.4.1995

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ה מס' 1521 מיום 12.4.1995 עמ' 206 (ה"ח 2305)

הוספת סעיף קטן 7(ד)

דרכי החזקה

 
8.    לענין אישום בשל אחזקת סם מסוכן, אין נפקא מינה אם הסם המסוכן נמצא ברשותו של הנאשם, או ברשות המחזיק אותו מטעמו של הנאשם, או אם הסם של הנאשם נמצא ברשותו של אדם אחר ללא ידיעתו של אותו אחר, או אם הסם נמצא במקום שאינו ברשותו או שאינו נתון לפיקוחו או להשגחתו של שום אדם.

חצרים

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

 
9.    (א)  המחזיק חצרים לא ירשה להשתמש בהם לשם הכנת סם מסוכן, שימוש בו, מכירתו או עשיית עסקה אחרת בו, שלא בהיתר.

           (ב)  לא יהיה לאדם ענין בניהול חצרים המשמשים למטרה כאמור בסעיף קטן (א).

           (ג)   לא יהיה אדם נוהג לבקר במקום שנועד לשימוש בסמים מסוכנים.

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
           (ד)  העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ואם עבר עליהן אגב החזקת סם מסוכן או שימוש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף
61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

הוספת סעיף קטן 9(ד)

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 80 (ה"ח 1893)

(ד) העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר חמש עשרה שנה או קנס חצי מיליון לירות מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם עבר עליהן אגב החזקת סם מסוכן או שימוש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס חמישים אלף לירות כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

כלים

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
10.   לא יהיו ברשותו של אדם כלים המשמשים להכנת סם מסוכן או לצריכתו, שלא בהיתר; העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם היו הכלים לשימוש בצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

10. לא יהיו ברשותו של אדם כלים המשמשים להכנת סם מסוכן או המיועדים לשימוש בו, שלא בהיתר.

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 80 (ה"ח 1893)

10. לא יהיו ברשותו של אדם כלים המשמשים להכנת סם מסוכן או לצריכתו, שלא בהיתר; העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר חמש עשרה שנה או קנס חצי מיליון לירות מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם היו הכלים לשימוש בצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס חמישים אלף לירות כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

כלים אסורים

(תיקון מס' 9)
תשס"ח-2008

 
10א.   (א)  לא ייצר אדם כלי אסור, לא ימכרו, לא יציגו למכירה, לא ייבאו, לא ייצאו, לא יסחר בו או יעשה בו עסקה אחרת ולא יחזיק בו במטרה לעשות אחת מהפעולות האמורות, שלא בהיתר; העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר חמש שנים.

           (ב)  בסעיף זה, "כלי אסור" – כלי שייעודו העיקרי, דרך כלל, הוא להכנת סם מסוכן או לצריכתו, כגון הכלים המנויים להלן:

(1)   באנג.

מיום 3.7.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 602 (ה"ח 243)

הוספת סעיף 10א

החזקה מותרת

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

 
11.   לענין פקודה זו, החזקת סם כמפורט בחלק ב' לתוספת הראשונה מותרת באחת מאלה:

 

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

 
(1)   המחזיק הוא רוקח והסם מוחזק בחצריו שיש לו רשיון עליהם;

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

 
(2)   המחזיק הוא רופא, רופא שיניים או רופא וטרינרי ולפי חיקוק הדן ברופאים, ברופאי שיניים או ברופאים וטרינריים מותר לו להחזיק סם כאמור;

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

 
(3)   המחזיק מוכיח שהוא השיג את הסם שבהחזקתו מרוקח ושהסם נופק לפי הוראות פקודת הרוקחים, או שהושג מרופא או מרופא וטרינרי הרשאים לפי הדין לספק סמים או תרופות;

(4)   הדבר הורשה בתקנות לפי פקודה זו.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 134 (ה"ח 1377)

11. לענין פקודה זו, החזקת סם כמפורט בחלק ב' לתוספת לתוספת הראשונה מותרת באחת מאלה:

(1) המחזיק הוא רוקח בעל רשיון והסם מוחזק בחצריו שיש לו רשיון עליהם;

(2) המחזיק הוא רופא בעל רשיון, רופא שיניים בעל רשיון או רופא וטרינרי בעל רשיון, ולפי חיקוק הדן ברופאים, ברופאי שיניים או ברופאים וטרינריים מותר לו להחזיק סם כאמור;

(3) המחזיק מוכיח שהוא קנה השיג את הסם שבהחזקתו מרוקח בעל רשיון ושהמכירה היתה ושהסם נופק לפי הוראות פקודת הרוקחים, או שהושג מרופא או מרופא וטרינרי הרשאים לפי הדין לספק סמים או תרופות;

(4) הדבר הורשה בתקנות לפי פקודה זו.

שימוש מותר

 
12.   השימוש בסם מסוכן מותר אם הוא לצורך ריפוי והסם סופק למשתמש מאת רוקח, רופא או רופא וטרינרי בתנאים האמורים בסעיף 11(3) או סופק על פי רשיון.

סימן ב': מסחר ומעבר

יצוא, יבוא, וסחר והספקה

 
13.   לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו, לא יסחר בו, לא יעשה בו שום עסקה אחרת ולא יספקנו בשום דרך בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם הותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה או ברשיון מאת המנהל.

תיווך

 
14.   לא יתווך אדם – בין בתמורה ובין שלא בתמורה – בפעולה אסורה לפי סעיף 13.

הובלה במעבר

 
15.   לא יוביל אדם סם מסוכן במעבר דרך ישראל אלא מארץ שמותר לייצאו ממנה ואל ארץ אחרת שמותר לייבאו אליה; באם הסם מארץ שהיא מבעלות האמנה – תנאי נוסף הוא שיהא עם הסם היתר יצוא או היתר הטיה בר-תוקף.

הטיה

 
16.   (א)  סם מסוכן שהובא לישראל במעבר, לא יגרום אדם להטייתו למקום יעוד שאינו המקום שאליו נשגר מתחילה, אלא על פי היתר הטיה.

           (ב)  סם במעבר, שיש עמו היתר יצוא או היתר הטיה מאת רשות מוסמכת של ארץ חוץ, יראו את ארץ היעוד לפי האמור בהיתר כארץ אשר אליה נשגר הסם מתחילה.

טלטול סם במעבר

 
17.   (א)  לא ירחיק אדם סם מסוכן מהרכב שבו הובא לישראל במעבר, ולא יטלטל אדם סם מסוכן בישראל לאחר שהורחק כאמור, אלא לפי רשיון הרחקה מאת מנהל אגף המכס והבלו.

           (ב)  נתינתו וסירובו של רשיון הרחקה כאמור מסורים לשיקול דעתו המוחלט של מנהל אגף המכס והבלו.

פגיעה בסם במעבר

 
18.   סם מסוכן שבמעבר, לא יתננו אדם לתהליך העשוי לשנותו שינוי מהותי ולא יפתח ולא ישבור, במזיד, אריזה המכילה אותו, אלא לפי הוראות המנהל ובדרך שהורה.

סייג

 
19.   הוראות סעיפים 15 עד 18 לא יחולו על –

(1)   סם מסוכן במעבר בדואר;

(2)   סם מסוכן במעבר בכלי טיס העובר בשמי ישראל ואינו נוחת בה;

(3)   כמות של סם מסוכן היכולה להיות, בתום לב ובסבירות, חלק מן המלאי הרפואי של כלי שיט או כלי טיס.

עונשין

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
19א.   העובר על הוראות סימן זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 135 (ה"ח 1377)

הוספת סעיף 19א

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 80 (ה"ח 1893)

19א. העובר על הוראות סימן זה, דינו – מאסר חמש עשרה שנה או קנס חצי מיליון לירות מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

 

בקורת סמים מסוכנים במעבר

 
20.   בכפוף לסייג כאמור בסעיף 19, רשאי מנהל אגף המכס והבלו, או פקיד שהוא הסמיך, לדרוש שיוצג היתר היצוא או היתר ההטיה הנוגע למשגור של סם מסוכן המובל במעבר בישראל, ורשאי הוא לנקוט פעולה נוספת לגבי המשגור כפי שנקבע בתקנות.

סימן ג: הדחת קטינים

הדחת קטין לסמים מסוכנים

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

(תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

 
21.   (א)  העושה אחת מאלה, דינו – מאסר עשרים וחמש שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

(1)   נותן לקטין סם מסוכן;

(2)   בהיותו אחראי לקטין מניח לו להשיג סם מסוכן או להשתמש בו;

(3)   משדל קטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו.

           (ב)  לענין סעיף זה, "אחראי לקטין" – הורה, לרבות הורה חורג, מאמץ אפוטרופוס או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 135 (ה"ח 1377)

(א) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר עשר שנים עשרים שנה או קנס חצי מיליון לירות:

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 80 (ה"ח 1893)

(א) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר עשרים שנה או קנס חצי מיליון לירות מאסר עשרים וחמש שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

סייג

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

 
22.   סעיף 21 לא יחול על מי שעשה את המעשה לשם טיפול רפואי, בהיותו רופא או רופא שיניים, או לפי הוראת רופא או רופא שיניים, או בנסיבות חוקיות אחרות.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 135 (ה"ח 1377)

22. סעיף 21 לא יחול על מי שעשה את המעשה לשם טיפול רפואי, בהיותו רופא או לפי הוראת רופא בהיותו רופא או רופא שיניים, או לפי הוראת רופא או רופא שיניים, או בנסיבות חוקיות אחרות.

דרכי ביצוע

 
23.   לענין מעשה לפי סעיף 21 אין נפקא מינה –

(1)   אם הקטין ידע שהוא משתמש בסם מסוכן או לא ידע על כך;

(2)   פרט לגבי פסקא (3), אם הנאשם פנה אל הקטין או הקטין אליו.

חזקות

 
24.   חזקה על אדם שעבר אחת העבירות לפי סעיף 21 אם עשה אחת מאלה:

(1)   נתן לידי קטין או לאחר בשבילו כלי הנועד לשימוש בסם מסוכן;

(2)   הזמין קטין למקום שבו רגילים אנשים להשתמש בסמים מסוכנים;

(3)   הזמין קטין למקום שבו יכול הקטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו;

(4)   הפנה קטין למקום כאמור בפסקאות (2) או (3) או עיכב אותו במקום כאמור.

מאסר חובה

 
25.   מי שהורשע בעבירה לפי סעיף 21 או בנסיון לעבירה כאמור או בשידול לעבירה כאמור, יוטל עליו עונש מאסר, אם כעונש יחיד ואם בצירוף לעונש אחר, אך לא יוטל עליו מאסר על תנאי בלבד ולא יינתן עליו צו-מבחן.

פרק ד': בקורת

כניסה ובקורת

 
26.   בכל עת סבירה רשאי המנהל להיכנס לחצריו של אדם שמותר לו, לפי סעיף 11(1)(2) או
(4), להחזיק סמים מסוכנים, כדי לבדוק את מלאי הסמים המסוכנים שבהחזקתו ואת הרשומות והפנקסים של עסקאות בסמים מסוכנים שעליו לקיים לפי תקנות שעל פי פקודה זו; ורשאי הוא לדרוש מאותו אדם להציג לבדיקה את כל המסמכים, החשבונות וההיתרים הנוגעים לעסקאותיו בסמים מסוכנים.

הפרעה לכניסה ולבקורת

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
27.   לא יסרב אדם ליתן למנהל כניסה לחצרים כאמור בסעיף 26, לא יפריע ולא יעכב בעצמו או על ידי אחר כניסת המנהל כאמור, ולא יימנע מהציג, לפי הדרישה, את כל מלאי הסמים המסוכנים שבהחזקתו או בשליטתו, את הרשומות והפנקסים שעליו לקיימם ומסמכים אחרים שדרש המנהל הנוגעים לעסקאותיו בסמים מסוכנים. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 135 (ה"ח 1377)

27. לא יסרב אדם ליתן למנהל כניסה לחצרים כאמור בסעיף 26, לא יפריע ולא יעכב בעצמו או על ידי אחר כניסת המנהל כאמור, ולא יימנע מהציג, לפי הדרישה, את כל מלאי הסמים המסוכנים שבהחזקתו או בשליטתו, את הרשומות והפנקסים שעליו לקיימם ומסמכים אחרים שדרש המנהל הנוגעים לעסקאותיו בסמים מסוכנים. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס חמישים אלף לירות.

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 80 (ה"ח 1893)

27. לא יסרב אדם ליתן למנהל כניסה לחצרים כאמור בסעיף 26, לא יפריע ולא יעכב בעצמו או על ידי אחר כניסת המנהל כאמור, ולא יימנע מהציג, לפי הדרישה, את כל מלאי הסמים המסוכנים שבהחזקתו או בשליטתו, את הרשומות והפנקסים שעליו לקיימם ומסמכים אחרים שדרש המנהל הנוגעים לעסקאותיו בסמים מסוכנים. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס חמישים אלף לירות כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

חיפוש

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
28.   (א)  סמכויות שוטר לפי סעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, יהיו נתונות לו גם לענין עוונות לפי פקודה זו.

 

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
           (ב)  מבלי לפגוע בסמכות הכללית הניתנת לשוטר לערוך חיפוש, רשאי שוטר לערוך חיפוש בלא צו חיפוש:

(1)   בכל רכב – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(תיקון מס' 6)
תשנ"ו-1996

 
(2)   על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 אף אם לא עצר אותו, אם יש לו יסוד סביר להניח שאותו אדם נושא עמו שלא כדין סם מסוכן;

(תיקון מס' 6)
תשנ"ו-1996

 
(3)   על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש), התשכ"ט-1969 אגב כניסתו לשדה תעופה, למנחת, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, בעת שהייתו שם וכן בעת שהייתו בכלי טיס או שיט – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(4)   במטען ובטובין אחרים לפני הכנסתם לשדה תעופה, למנחת, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, לפני העלאתם לכלי טיס או שיט, אחרי הורדתם או בעת הימצאם שם – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(תיקון מס' 6)
תשנ"ו-1996

 
(5)   על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 אגב כניסתו למקום שבו נתונים עצירים במשמורת המשטרה – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(תיקון מס' 6)
תשנ"ו-1996

 
           (ג)   (נמחק).

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
           (ד)  לענין חיפושים לפי סעיפים קטנים (ב)(3) עד (5) ו-(ג), תהיה לשוטר ולסוהר הסמכות הנתונה בסעיף 9(ג) לחוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), התשל"ז-1977, לגבי מי שמסרב לחיפוש.

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
           (ה)  לפני תחילת חיפוש לפי סעיף זה באדם או ברכב, יודיע המחפש לאותו אדם או למי שנמצא ברכב באותה עת את מטרת החיפוש; החיפוש ייעשה ללא שיהוי מיותר; חיפוש אצל אשה לא ייעשה אלא בידי אשה.

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
           (ו)   נעשה חיפוש לפי סעיף זה, תיערך רשימת הדברים שנתפשו; הרשימה תיחתם בידי המחפש ובידי מי שהחיפוש נערך בכליו או בגופו; נערך החיפוש ברכב, במטען או בטובין, תיחתם הרשימה בידי מי שמחזיק בהם בזמן החיפוש; העתק הרשימה החתומה כאמור יימסר למי שחתם עליה לפי דרישתו.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 135 (ה"ח 1377)

החלפת סעיף 28

הנוסח הקודם:

28. (א) ראה שופט בית משפט שלום שיש יסוד סביר לחשוד, כי בניגוד להוראות פקודה זו או כל תקנה לפיה יש בהחזקתו או בשליטתו של אדם, בחצרים כלשהם, סם מסוכן או מסמך לעסקת סמים, רשאי הוא ליתן צו חיפוש המסמיך כל שוטר –

(1) להיכנס לחצרים שצויינו בו ולחפש בהם ואצל כל אדם המצוי שם;

(2) אם יש יסוד לחשוד שנעברה עבירה לפי פקודה זו לגבי סמים שנמצאו בחיפוש כאמור, או מסמך שנמצא שם הוא מסמך לעסקת סמים – לתפוס ולעכב את הסמים או המסמך;

(ב) צו חיפוש לפי סעיף זה תקפו חודש אחד מיום נתינתו ויחולו עליו הוראות פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, למעט סעיף 26.

(ג) בסעיף זה, "מסמך לעסקת סמים" – מסמך הנוגע לעסקה, אף אם לא הושלמה, שהיא עבירה לפי פקודה זו, ולעניין עסקה שנעשתה או שהתכוונו לעשותה במקום שמחוץ לישראל – מסמך הנוגע לעסקה שהיא עבירה לפי הדין שבתוקף שם.

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 81 (ה"ח 1893)

28. (א) סמכויות שוטר לפי סעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, יהיו נתונות לו גם לענין עוונות לפי פקודה זו.

(ב) מבלי לפגוע בסמכות הכללית הניתנת לשוטר לערוך חיפוש, רשאי שוטר לערוך חיפוש בלא צו חיפוש:

(1) בכל רכב – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(2) בכליו או בגופו של אדם, אף אם לא עצר אותו, אם יש לו יסוד סביר להניח שאותו אדם נושא עמו שלא כדין סם מסוכן;

(3) בכליו או בגופו של אדם אגב כניסתו לשדה תעופה, למנחת, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, בעת שהייתו שם וכן בעת שהייתו בכלי טיס או שיט – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(4) במטען ובטובין אחרים לפני הכנסתם לשדה תעופה, למנחת, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, לפני העלאתם לכלי טיס או שיט, אחרי הורדתם או בעת הימצאם שם – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(5) בכליו או בגופו של אדם אגב כניסתו למקום שבו נתונים עצירים במשמורת המשטרה – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(ג) מבלי לפגוע בסמכות הכללית הניתנת לו, רשאי סוהר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971, לערוך חיפוש בלא צו חיפוש בכליו או בגופו של אדם אגב כניסתו למקום שהוכרז כבית סוהר, או בעת שהייתו שם – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו.

(ד) לענין חיפושים לפי סעיפים קטנים (ב)(3) עד (5) ו-(ג), תהיה לשוטר ולסוהר הסמכות הנתונה בסעיף 9(ג) לחוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), התשל"ז-1977, לגבי מי שמסרב לחיפוש.

(ה) לפני תחילת חיפוש לפי סעיף זה באדם או ברכב, יודיע המחפש לאותו אדם או למי שנמצא ברכב באותה עת את מטרת החיפוש; החיפוש ייעשה ללא שיהוי מיותר; חיפוש אצל אשה לא ייעשה אלא בידי אשה.

(ו) נעשה חיפוש לפי סעיף זה, תיערך רשימת הדברים שנתפשו; הרשימה תיחתם בידי המחפש ובידי מי שהחיפוש נערך בכליו או בגופו; נערך החיפוש ברכב, במטען או בטובין, תיחתם הרשימה בידי מי שמחזיק בהם בזמן החיפוש; העתק הרשימה החתומה כאמור יימסר למי שחתם עליה לפי דרישתו.

 

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1573 מיום 8.3.1996 עמ' 147 (ה"ח 2344, ה"ח 2459)

(ב) מבלי לפגוע בסמכות הכללית הניתנת לשוטר לערוך חיפוש, רשאי שוטר לערוך חיפוש בלא צו חיפוש:

(1) בכל רכב – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(2) בכליו או בגופו של אדם על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 אף אם לא עצר אותו, אם יש לו יסוד סביר להניח שאותו אדם נושא עמו שלא כדין סם מסוכן;

(3) בכליו או בגופו של אדם על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 אגב כניסתו לשדה תעופה, למנחת, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, בעת שהייתו שם וכן בעת שהייתו בכלי טיס או שיט – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(4) במטען ובטובין אחרים לפני הכנסתם לשדה תעופה, למנחת, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, לפני העלאתם לכלי טיס או שיט, אחרי הורדתם או בעת הימצאם שם – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(5) בכליו או בגופו של אדם על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 אגב כניסתו למקום שבו נתונים עצירים במשמורת המשטרה – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;

(ג) מבלי לפגוע בסמכות הכללית הניתנת לו, רשאי סוהר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 , לערוך חיפוש בלא צו חיפוש בכליו או בגופו של אדם אגב כניסתו למקום שהוכרז כבית סוהר, או בעת שהייתו שם – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו.

פרק ה': שפיטה ועונשין

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
29.   (בוטל)

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 81 (ה"ח 1893)

ביטול סעיף 29

הנוסח הקודם:

שיפוט בית משפט מחוזי

29. בית משפט מחוזי הדן בעבירה לפי פקודה זו יכול לדון בשופט אחד אם לא הורה נשיא בית המשפט המחוזי הוראה אחרת.

(תיקון מס' 2)
תשל"ט-1979

 
30.   (בוטל).

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 135 (ה"ח 1377)

30. מותר להעמיד אדם לדין לפני בית משפט שלום בשל החזקת סם מסוכן או שימוש בו בעבירה על הוראות פקודה זו בשל עבירה לפי פקודה זו, ומשהורשע בו יוטל עליו עונש שאינו עולה על מאסר שלוש שנים או קנס עשרת אלפים לירות חמישים אלף לירות.

 

מיום 3.7.1985

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ה מס' 1149 מיום 3.7.1985 עמ' 140 (ה"ח 1709)

ביטול סעיף 30

הנוסח הקודם:

שיפוט בית משפט שלום

30. מותר להעמיד אדם לדין לפני בית משפט שלום בשל עבירה לפי פקודה זו, ומשהורשע בו יוטל עליו עונש שאינו עולה על מאסר שלוש שנים או קנס חמישים אלף לירות.

חזקות

 
31.   במשפט נגד אדם על עבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה –

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

 
(1)   הטוען שבידו תעודה, רשיון, היתר, רשומה או מסמך לענין פקודה זו – עליו הראיה;

(2)   היה המשפט על עבירה לגבי סם, חזקה על הנאשם שידע כי הסם הוא מסוכן, והטוען להגנתו שלא ידע על כך – עליו הראיה;

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

 
(3)   מי שהחזיק סם מסוג המפורט בתוספת השניה בכמות העולה על הכמות המפורטת לצידו – חזקה שהחזיק בסם שלא לצורך צריכתו העצמית ועליו הראיה לסתור;

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
(4)   עדות עד מומחה בהתאם לתקנות שהתקין שר המשפטים על בדיקה מדגמית שנעשתה בסם, תהיה ראיה לענין סוג הסם, משקלו, כמותו וצורתו, כל עוד לא הוכח היפוכה;

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
(5)   הושמד סם מסוכן כאמור בסעיף 36(א), תהיה תעודה שניתנה בהתאם לתקנות שהתקין שר המשפטים על סוג הסם, משקלו, כמותו וצורתו והחתומה בידי שני עדים, ראיה לענין הסם שהושמד, כל עוד לא הוכח היפוכה;

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
(6)   קבע בית המשפט לפי סעיף 36א(ב) שנידון הוא סוחר סמים –

(א)   כל רכוש של אדם כאמור, ורכוש של בן זוגו ושל ילדיו אשר טרם מלאו להם עשרים ואחת שנים, וכן רכוש של אדם אחר שהנידון מימן את רכישתו או העבירו לאותו אדם ללא תמורה, ייראה כרכוש של הנידון שהושג בעבירה של עסקת סמים, אלא אם כן הוכיח הנידון אחד מאלה:

(אא) האמצעים להשגת הרכוש היו חוקיים;

(בב) הרכוש הגיע לידיו או לידי בעליו לא מאוחר משמונה שנים שקדמו ליום הגשת כתב האישום בשל העבירה שעליה נדון;

(ב)   כל רכוש שנמצא בחזקתו או בחשבונו של הנידון ייראה כרכוש שלו אלא אם כן הוכיח שהרכוש הוא של זולתו, שאינו אחד האנשים המפורטים בפסקה (א).

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 135 (ה"ח 1377)

(1) אין צורך בראיות לסתור תעודה, רשיון, היתר, רשומה או מסמך שהוגשו לענין חריג או לענין הגנה, והרוצה להסתמך עליהם – עליו הראיה הטוען שבידו תעודה, רשיון, היתר, רשומה או מסמך לענין פקודה זו – עליו הראיה;

(2) היה המשפט על עבירה לגבי סם, חזקה על הנאשם שידע כי הסם הוא מסוכן, והטוען להגנתו שלא ידע על כך – עליו הראיה;

(3) מי שהחזיק סם מסוג המפורט בתוספת השניה בכמות העולה על הכמות המפורטת לצידו – חזקה שהחזיק בסם שלא לצורך צריכתו העצמית ועליו הראיה לסתור.

 

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 81 (ה"ח 1893)

הוספת פסקאות 31(4), 31(5), 31(6)

קנס לפי שווי או טובת הנאה

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

 
32.   בית המשפט רשאי להטיל על מי שהורשע בעבירה לפי פקודה זו, למעט בעבירה שנעברה לצריכתו העצמית של הנאשם, קנס פי חמישה משווי הסם שבו נעברה העבירה או משווי טובת ההנאה שהושגה בעבירה, או את הקנס שנקבע במפורש לעבירה, הכל לפי הסכום הגדול יותר.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 135 (ה"ח 1377)

החלפת סעיף 32

הנוסח הקודם:

עבירה על הוראות הפקודה

32. המפר הוראה מהוראות פקודה זו, ולא נקבע לעבירה עונש אחר, דינו – מאסר עשר שנים או קנס חמישים אלף לירות.

עבירות על תקנות

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
33.   (א)  העובר על תקנה שהותקנה על פי פקודה זו, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
           (ב)  (נמחק).

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 82 (ה"ח 1893)

33. (א) העובר על תקנה שהותקנה על פי פקודה זו, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס חמשת אלפים לירות כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

(ב) הורשע אדם על עבירה לפי סעיף קטן (א) הנוגעת לניהול פנקסים או למתן מרשמים המכילים סמים שפקודה זו חלה עליהם או לניפוק על פי המרשמים, לא יידון למאסר בלי ברירה לשלם קנס או לקנס העולה על 750 לירות, אם ראה בית המשפט שהעבירה נעברה מחוסר תשומת לב ולא נעברה אגב ביצוע, או הכנה או כוונה לבצע, עבירה לפי פקודה זו, או בקשר לכך.

מנהלי חברה

 
34.   הורשעה חברה בעבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה, יאשמו באותה עבירה היושב ראש, כל מנהל וכל פקיד העוסק בניהולה, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או הסכמתו.

חילוט חובה

 
35.   הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה, יצווה בית המשפט על חילוטם של הסמים המסוכנים, המקטרות והכלים האחרים שלגביהם נעברה העבירה, והם יושמדו או ייעשה בהם בדרך אחרת, הכל כפי שייראה לבית המשפט.

חילוט רשות

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
36.   (א)  הגיעו לידי המשטרה סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהם, רשאי בית המשפט, לאחר שהוגשה לו תעודה כאמור בסעיף 31(5), לצוות על חילוטם וכן על השמדתם בכל עת גם אם לא הורשע אדם לגביהם, ובלבד שאם הוגש כתב אישום, לא יורה בית המשפט על השמדת הסמים אלא לאחר שהעתק תעודה לפי סעיף 31(5) נמסר לנאשם או לסניגורו וניתנה להם הזדמנות לעשות בהם או לגביהם את הפעולות הנדרשות לפי דעתם כדי לסתור את ראיות התביעה לענינם.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יורה בית המשפט על השמדת סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהם אם מתנהלת חקירה נגד חשוד וטרם הוגש כתב אישום.

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 82 (ה"ח 1893)

החלפת סעיף 36

הנוסח הקודם:

36. (א) הגיעו סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהם לידי המשטרה עקב חקירת עבירה לפי פקודה זו, רשאי בית משפט לצוות על חילוט הסמים או הכלים, גם אם זוכה הנאשם שהואשם לגביהם וגם אם לא ננקטו הליכים משפטיים.

(ב) הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה, רשאי בית המשפט לצוות כי יחולטו לאוצר המדינה טובין אלה:

(1) רכב ששימש בהובלת סמים מסוכנים שלגביהם נעברה העבירה, למעט כלי שיט שתפוסתו הרשומה עולה על מאתיים וחמישים טון;

(2) חבילה שמוסתר בה סם מסוכן שלגביו נעברה העבירה.

חילוט רכוש בהליך פלילי

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
36א.   (א)  הורשע אדם בעבירה של עסקת סמים, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש שהוא –

(1)  רכוש ששימש או נועד לשמש כאמצעי לביצוע העבירה או ששימש או נועד לשמש כדי לאפשר את ביצוע העבירה;

(2)  רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך.

לענין פסקאות (1) ו-(2) –

           "ביצוע העבירה" – לרבות ביצוע כל עבירה אחרת של עסקת סמים, אף אם לא הורשע בה הנידון, ובלבד שהיא קשורה לעבירה שבה הוא הורשע.

           (ב)  בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה של עסקת סמים והוכח לו כי הנידון הפיק רווח מעבירה של עסקת סמים או שהיה אמור להפיק רווח מעבירה כאמור, יקבע בהכרעת הדין, על פי בקשת תובע, שהנידון הוא סוחר סמים ומשעשה כן – יצווה בגזר הדין, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש של הנידון שהושג בעבירה של עסקת סמים, אלא אם כן סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט.

           (ג)   לא יצווה בית משפט על חילוט כאמור בסעיף זה אלא לאחר שנתן לנידון וכן אם הם ידועים לבעל הרכוש, למי שהרכוש נמצא בחזקתו או בשליטתו ולמי שטוען לזכות ברכוש (להלן – הטוען לזכות ברכוש), הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

           (ד)  טען אדם שאינו הנידון לזכות ברכוש כאמור בסעיף קטן (ג), וראה בית המשפט, מטעמים שיירשמו, כי בירור הטענות עלול להקשות על המשך הדיון בהליך הפלילי, רשאי הוא לקבוע שהדיון בחילוט יהיה בהליך אזרחי; קבע בית המשפט כן, יחולו בהליך האזרחי הוראות סעיף 31(6).

           (ה)  בקשת תובע לחלט רכוש לפי סעיף זה ופירוט הרכוש שאת חילוטו מבקשים, יצויינו בכתב האישום; נתגלה רכוש נוסף שאת חילוטו מבקשים, רשאי תובע לתקן את כתב האישום בכל שלב של ההליכים עד לגזר הדין.

           (ו)   הודעה על בקשת תובע לחלט רכוש תימסר לטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע.

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 82 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 36א

חילוט רכוש בהליך אזרחי

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
36ב.   (א)  נוכת בית משפט מחוזי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, כי רכוש –

(1)   שימש כאמצעי לביצוע עבירה לפי סעיפים 6 או 13 או כדי לאפשר ביצוע עבירה כאמור;

(2)   הוא רכב ששימש כאמצעי לביצוע עבירה של עסקת סמים או כדי לאפשר ביצוע עבירה כאמור; או

(3)   הושג במישרין או בעקיפין כשכר עבירה של עסקת סמים, או כתוצאה מביצוע עבירה כאמור –

           רשאי הוא לצוות על חילוטו גם אם לא הואשם או לא הורשע אדם בעבירה על פי הפקודה (להלן – חילוט אזרחי).

           (ב)  בקשת פרקליט המחוז תפרט את הרכוש שאת חילוטו מבקשים והודעה עליה תימסר למי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע.

           (ג)   המשיב בבקשה יהיה מי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע; קבע בית המשפט כאמור בסעיף 36א(ד), יהיה גם הנידון משיב בבקשה לפי סעיף זה.

           (ד)  על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתן לערער בדרך שמערערים על החלטה בענין אזרחי.

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 83 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 36ב

סייגים לחילוט רכוש

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
36ג.   (א)  בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיפים 36א או 36ב, אם הוכיח מי שטוען לזכות ברכוש כי הרכוש שימש בעבירה ללא ידיעתו או שלא בהסכמתו, או שרכש את זכותו ברכוש בתמורה ובתום לב ובלי שיכול היה לדעת כי הוא שימש או הושג בעבירה.

           (ב)  בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיפים 36א ו-36ב אלא אם כן נוכח שלבעל הרכוש שיחולט ולבני משפחתו הגרים עמו יהיו אמצעי מחיה סבירים ומקום מגורים סביר.

(תיקון מס' 10) תשס"ט-2008

 
           (ג)   בית המשפט לא יצווה על חילוטם של מטלטלים שאינם ניתנים לעיקול לפי פסקאות (1) עד (6) לסעיף 22(א) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967.

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 83 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 36ג

 

מיום 16.5.2009

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ט מס' 2188 מיום 16.11.2008 עמ' 65 (ה"ח 260)

(ג) בית המשפט לא יצווה על חילוטם של מטלטלים שאינם ניתנים לעיקול לפי סעיף 22 פסקאות (1) עד (6) לסעיף 22(א) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967.

ביטול חילוט

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
36ד.   (א)  מי שטוען לזכות ברכוש שחולט לפי סעיפים 36א או 36ב (להלן בסעיף זה – המבקש), ולא הוזמן להשמיע את טענותיו לענין צו החילוט, רשאי לבקש מאת בית המשפט שציווה על החילוט – לבטל את הצו.

           (ב)  בקשה לביטול צו חילוט תהיה תוך שנתיים מיום מתן צו החילוט או תוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן.

           (ג)   ביטל בית המשפט את צו החילוט – יצווה על החזרת הרכוש למבקש או תשלום תמורתו מאוצר המדינה אם לא ניתן להחזיר את הרכוש או אם הסכים המבקש לקבל את תמורתו; ציוה בית המשפט על תשלום תמורת הרכוש – יקבע בצו את סכום התשלום בהתאם לערכו של הרכוש בשוק החופשי ביום מתן צו החילוט או ביום מתן צו התשלום, לפי הגבוה שבהם; צו התשלום יינתן לא יאוחר מששה חדשים מיום שהחליט בית המשפט לבטל את צו החילוט.

           (ד)  ביטל בית המשפט את צו החילוט, רשאי הוא לצוות על תשלום דמי שימוש ברכוש בשל התקופה שהרכוש נלקח מהמבקש, וכן על תשלום פיצוי בשל נזק או פחת שנגרם לרכוש באותה תקופה.

           (ה)  צו להחזרת רכוש או צו התשלום יבוצעו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מששים ימים מיום נתינתם.

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 84 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 36ד

ערעור

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
36ה.   ערעור של מי שטוען לזכות ברכוש שחולט לפי סעיף 36א וערעור על החלטת בית המשפט לפי סעיף 36ד יהיו בדרך שמערערים על החלטה בענין אזרחי, ואולם אם ניתנה ההחלטה בגזר דין והוגש ערעור על פסק הדין, רשאי בית המשפט שלערעור לשמוע גם את ערעורו של מי שטוען לזכות ברכוש.

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 84 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 36ה

סעדים לחילוט רכוש

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
36ו.   (א)  הוגש כתב אישום או הוגשה בקשה לחילוט אזרחי, רשאי בית המשפט, על פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז המפרטת את הרכוש שאת חילוטו מבקשים, לתת צו זמני בדבר – מתן ערבויות מטעם הנאשם, או אדם אחר המחזיק ברכוש, צוי מניעה, צוי עיקול או הוראות בדבר צעדים אחרים שיבטיחו את האפשרות של מימוש החילוט, לרבות הוראות לאפוטרופוס הכללי או לאדם אחר בדבר ניהול זמני של הרכוש (להלן בסעיף זה – צו זמני); לענין זה, "בית המשפט" – בית המשפט המחוזי שלפניו הוגשו כתב האישום או התובענה, לפי הענין.

           (ב)  בית המשפט המחוזי רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיף קטן (א), בטרם הוגש כתב אישום, על-פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז הנתמכת בתצהיר כי יש יסוד סביר להניח שהרכוש שלגביו מבקשים את הצו עלול להיעלם או שעלולים לעשות בו פעולות שימנעו את מימוש החילוט; תקפו של צו זמני לפי סעיף קטן זה יפקע אם לא הוגש כתב אישום תוך תשעים ימים מיום שניתן.

           (ג)   בית המשפט רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) גם במעמד צד אחד, אם סבר שיש חשש לעשיה מיידית ברכוש, שתכשיל את חילוטו; תקפו של צו זמני, שניתן במעמד צד אחד, לא יעלה על עשרה ימים, והבקשה תישמע במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ותוך תקופת תקפו של הצו; בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, להאריך את תקפו של צו זמני שניתן במעמד צד אחד לתקופה נוספת שלא תעלה על עשרה ימים.

           (ד)  על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתן לערער לפני בית המשפט העליון שידון בערעור בשופט אחד; הערעור יוגש תוך שלושים ימים מיום שהודעה ההחלטה למערער.

           (ה)  ציווה בית המשפט כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), ולא חולט הרכוש, רשאי בית המשפט להורות שמי שניזוק בשל צו כאמור יפוצה מאוצר המדינה.

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 84 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 36ו

חילוט רכוש אחר

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
36ז.   הורה בית המשפט על חילוט רכוש, כאמור בסעיפים 36א או 36ב והרכוש לא אותר או שהועבר לקונה בתום לב או שהוברח או שפוחת ערכו במעשה או במחדל של הנידון או שעורב ברכוש אחר ולא ניתן לחלקו בלא קושי, וכן לפי בקשת הנידון – רשאי בית המשפט לצוות על חילוט רכוש אחר של הנידון, השווה בערכו לרכוש שעל חילוטו הורה; לענין סעיף זה, "הנידון" – לרבות מי שנגד רכושו ניתן צו חילוט לפי סעיף 36ב.

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 85 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 36ז

ניהול הרכוש המחולט והשימוש בו

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
36ח.   (א)  החלטת בית המשפט על חילוט לפי פקודה זו תהיה אסמכתא בידי האפוטרופוס הכללי לתפוש את הרכוש המחולט; הרכוש שחולט, או תמורתו, יועבר לאפוטרופוס הכללי ויופקד על-ידיו בקרן שינהל בכפוף לתקנות שיותקנו לענין זה.

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2003

 
           (ב)  שר המשפטים, והשר הממונה על חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבעו בתקנות את דרכי הנהלת הקרן שהוקמה לפי סעיף קטן (א), את השימוש שייעשה בנכסי הקרן ואת דרך חלוקתם למטרות אלה:

(1)   תשלום הוצאות הליכי החילוט והעשיה בנכסים;

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2003

 
(2)   ביצוע תפקידי הרשות הלאומית למלחמה בסמים לפי חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988;

(3)   תשלומים על מידע, עזרה באכיפת הפקודה או גילוי רכוש בר-חילוט;

(4)   תשלומים לפי סעיף 36ד(ג) ו-(ד);

(תיקון מס' 7)
תש"ס-2000

 
(5)   ביצוע תפקידי המשטרה והמכס לפי פקודה זו ולפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, לרבות חילוט רכוש לפי החוקים האמורים;

(תיקון מס' 7)
תש"ס-2000

 
(6)   ביצוע תפקידי הרשות המוסמכת לפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, וכן מימון מאגר המידע לפי החוק האמור.

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 85 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 36ח

 

מיום 17.8.2000

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ס מס' 1753 מיום 17.8.2000 עמ' 304 (ה"ח 2809)

הוספת פסקאות 36ח(ב)(5), 36ח(ב)(6)

 

מיום 12.11.2003

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1909 מיום 12.11.2003 עמ' 14 (ה"ח 46)

(ב) שר המשפטים, והשר הממונה על חוק הרשות למלחמה בסמים חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבעו בתקנות את דרכי הנהלת הקרן שהוקמה לפי סעיף קטן (א), את השימוש שייעשה בנכסי הקרן ואת דרך חלוקתם למטרות אלה:

(1) תשלום הוצאות הליכי החילוט והעשיה בנכסים;

(2) ביצוע תפקידי הרשות הלאומית למלחמה בסמים לפי חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988;

תקנות לענין חילוט

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
36ט.   שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות בדבר סדרי דין בענין בקשה לצו חילוט בהליך פלילי או אזרחי, הליכים לשמיעת התנגדויות לחילוט, בקשה למתן סעדים לשמירת רכוש, ערעור, לרבות מועדי ערעור, וכן בדבר הדרכים למימוש החילוט, לניהול הנכסים ולמתן הודעות לבעלי ענין ברכוש, ולרבות כל ענין אחר הדרוש לביצוע הוראות פקודה זו לענין חילוט.

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 85 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 36ט

שימוש בקנסות

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
36י.    קנס שהטיל בית המשפט לפי פקודה זו יופקד בקרן שהוקמה לפי סעיף 36ח(א).

מיום 3.2.1990

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 85 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 36י

סגירת חצרים

 
37.   הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 7, 9 או 10, והעבירה נעברה בחצרים המשמשים בית קפה או למכירת משקאות משכרים או בחצרים אחרים שהציבור רשאי להיכנס אליהם, ונוכח בית המשפט כי לפני כן נעברה באותם חצרים עבירה לפי פקודה זו, רשאי הוא, בנוסף על כל עונש אחר, לצוות על סגירת החצרים בפני הציבור דרך קבע או לתקופה שיורה עליה.

שלילת רשיון

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

(תיקון מס' 4)

תשנ"ב-1991

 
37א.   (א)  הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או קבע בית משפט כי אדם עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, ובנוסף לסמכותו לפי סעיף 43 לפקודת התעבורה [נוסח חדש], לפסול אותו מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה או מלהחזיק רשיון רכב לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, ורשאי הוא, אם הוא סבור שהדבר דרוש כדי להגן על הציבור, לפסול אותו כאמור לתקופה ארוכה יותר.

(תיקון מס' 4)

תשנ"ב-1991

 
           (א1)        הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 7(ג) סיפה, או קבע בית המשפט כי האדם עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, ואותו אדם הורשע לפני כן בעבירה כאמור או שנקבע לגביו לפני כן כי עבר עבירה כאמור, יפסול אותו בית המשפט מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של שנתיים; אולם רשאי בית-המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, שלא לפסול אותו כאמור או להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

(תיקון מס' 4)

תשנ"ב-1991

 
           (א2)        פסל בית-המשפט אדם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה, ואותו אדם נדון גם לעונש מאסר, רשאי בית-המשפט לקבוע כי הפסילה תיכנס לתוקף ביום גמר ריצוי עונש המאסר.

           (ב)  הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או קבע בית משפט כי אדם עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, ואותו אדם הוא בעל רשיון מקצוע או עסק או רשיון אחר, ובית המשפט נוכח כי העבירה נעברה אגב עיסוק במקצוע או בעסק או שימוש ברשיון, או שביצועה נתאפשר או הוקל עקב הפעלת המקצוע או העסק או השימוש ברשיון, או שהעבירה נעברה במקום המקצוע או העסק — רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש אחר, לצוות על שלילת הרשיון לתקופה שיקבע, אם הוא סבור שהדבר דרוש כדי להגן על הציבור.

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 85 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 37א

 

מיום 4.12.1991

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ב מס' 1373 מיום 4.12.1991 עמ' 20 (ה"ח 2066)

37א. (א) הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או קבע בית משפט כי אדם עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, ובנוסף לסמכותו לפי סעיף 43 לפקודת התעבורה [נוסח חדש], לפסול אותו מהחזיק ברשיון נהיגה או ברשיון רכב לתקופה שיקבע, אם הוא סבור שהדבר דרוש כדי להגן על הציבור לפסול אותו מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה או מלהחזיק רשיון רכב לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, ורשאי הוא, אם הוא סבור שהדבר דרוש כדי להגן על הציבור, לפסול אותו כאמור לתקופה ארוכה יותר.

(א1) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 7(ג) סיפה, או קבע בית המשפט כי האדם עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, ואותו אדם הורשע לפני כן בעבירה כאמור או שנקבע לגביו לפני כן כי עבר עבירה כאמור, יפסול אותו בית המשפט מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של שנתיים; אולם רשאי בית-המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, שלא לפסול אותו כאמור או להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

(א2) פסל בית-המשפט אדם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה, ואותו אדם נדון גם לעונש מאסר, רשאי בית-המשפט לקבוע כי הפסילה תיכנס לתוקף ביום גמר ריצוי עונש המאסר.

שלילת דרכון

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
37ב.   הורשע אדם לפי פקודה זו ונוכח בית המשפט כי ביצוע העבירה נתאפשר עקב שימוש בדרכון ישראלי, רשאי הוא בנוסף לכל עונש אחר לפסלו מהחזיק בדרכון לתקופה שיקבע, ולהורות על תפישת דרכונו.

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 86 (ה"ח 1893)

הוספת סעיף 37ב

עבירות חוץ

 
38.   (א)  אזרח ישראלי או תושב ישראל העושה מחוץ לישראל מעשה שאילו נעשה בישראל היה עבירה לפי פקודה זו – רואים אותו כאילו עבר עבירה בישראל.

           (ב)  מי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל העושה מחוץ לישראל מעשה שאילו נעשה בישראל היה עבירה לפי הוראות סעיף 6 או סימן ב' של פרק ג', או עבירה של החזקת סם מסוכן לפי סעיף 7 – רואים אותו כאילו עבר עבירה בישראל.

           (ג)   לא יועמד אדם לדין מכוח האמור בסעיף קטן (ב) אם המעשה נעשה במקום הנתון לשיפוטה של מדינת חוץ, אלא אם המעשה אסור גם על פי החוק במקום המעשה.

           (ד)  כתב-אישום לפי סעיף זה לא יוגש אלא מטעם היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו בכתב.

           (ה)  לא יוגש כתב אישום לפי סעיף זה נגד אדם על מעשה שהורשע או זוכה עליו מחוץ לישראל.

פרק ו': תקנות וצווים

תקנות

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
39.   שר הבריאות רשאי בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת להתקין תקנות לביצוע פקודה זו, ובלי לגרוע מכלליות הסמכות האמורה רשאי הוא –

(1)   לקבוע את נהלי היבוא, היצוא והמעבר של סמים מסוכנים וטפסי ההיתרים והתעודות שיש להשיגם ולהשתמש בהם בקשר לכך;

(2)   להורות שכל מי שמותר לו להחזיק סמים מסוכנים יקיים רשומות מתאימות בדבר קנייתם והעשיה בהם;

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

 
(3)   להסדיר את ההספקה והחלוקה של סמים מסוכנים;

(4)   להסדיר מתן מרשמים לסמים מסוכנים מאת רופאים, רופאי שיניים ורופאים וטרינריים והטיפול במרשמים אלה;

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

 
(5)   לקבוע הוראות בדבר בקורת ופיקוח על סמים מסוכנים שבידי רשויות המדינה ומוסדותיה.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 135 (ה"ח 1377)

(3) להסדיר את המכירה ההספקה והחלוקה של סמים מסוכנים;

(4) להסדיר מתן מרשמים לסמים מסוכנים מאת רופאים, רופאי שיניים ורופאים וטרינריים והטיפול במרשמים אלה;

(5) לקבוע הוראות בדבר בקורת ופיקוח על סמים מסוכנים שבידי רשויות המדינה ומוסדותיה.

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 86 (ה"ח 1893)

39. שר הבריאות רשאי בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת להתקין תקנות לביצוע פקודה זו, ובלי לגרוע מכלליות הסמכות האמורה רשאי הוא –

החלת הפקודה על סמים מסויימים

 
40.   שר הבריאות רשאי להחיל בצו את הוראות פקודה זו, בשינויים שיפורשו בצו, על סמים אלה ועל מלחיהם:

(1)   מתילמורפין, הידוע בדרך כלל בשם קודאין;

(2)   אתילמורפין, הידוע בדרך כלל בשם דיונין.

שינוי התוספות

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

 
41.   שר הבריאות רשאי, באישור ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת ובהודעה ברשומות, לשנות את התוספות, להוסיף עליהן או לגרוע מהן, ולהתנות בהן תנאים.

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 136 (ה"ח 1377)

41. שר הבריאות רשאי, באישור ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת ובהודעה ברשומות, לשנות את התוספת, להוסיף עליה או לגרוע ממנה, ולהתנות בה תנאים לשנות את התוספות, להוסיף עליהן או לגרוע מהן, ולהתנות בהן תנאים.

תחילה

 
42.   תחילתו של נוסח זה תשעים יום לאחר פרסומו.

 

הודעה תשל"ו-1976

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

 
תוספת ראשונה

 (סעיפים 1, 11 ו-41)

מיום 2.9.1976

הודעה תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3584 מיום 2.9.1976 עמ' 2604

(סעיפים 1 ו-41) (סעיפים 1, 11 ו-41)

 

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 136 (ה"ח 1377)

תוספת תוספת ראשונה

הודעה תשמ"א-1981

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1993

 
תנאים:

לענין הסמים המפורטים בסימן ב' של חלק א' ובסימנים ב', ו-ג' לחלק ב', תהא משמעות "האמנה", במקום משמעותה לפי סעיף 1 לפקודה, האמנה בדבר חמרים פסיכוטרופיים שנחתמה בוינה ביום 21 בפברואר 1971.

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1167

ב. על הסמים שבסימנים ג' ו-ד' של חלק ב' לא יחולו הוראות הפקודה לעניין היתרי יבוא ויצוא; לענין זה יהיה די בהצהרת יצואן או יבואן הכוללת את הפרטים הדרושים בהיתרי יצוא או יבוא, לפי הענין.

 

מיום 1.1.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5553 מיום 21.10.1993 עמ' 60

א. לענין הסמים המפורטים בסימן ב' של חלק א' ובסימנים ב', ג' ו-ד' של חלק ב' ובסימנים ב' וג' לחלק ב', תהא משמעות "האמנה", במקום משמעותה לפי סעיף 1 לפקודה, האמנה בדבר חמרים פסיכוטרופיים שנחתמה בוינה ביום 21 בפברואר 1971.

ב. על הסמים שבסימנים ג' ו-ד' של חלק ב' לא יחולו הוראות הפקודה לעניין היתרי יבוא ויצוא; לענין זה יהיה די בהצהרת יצואן או יבואן הכוללת את הפרטים הדרושים בהיתרי יצוא או יבוא, לפי הענין.

 

הגדרות

הודעה תשמ"א-1981

 
בתוספת זו –

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1167

הוספת הגדרות

           "אופיום" – מיץ מוקרש מאליו שנתקבל מהלקטיו של צמח הפרג בין בצורתו המקורית של המיץ ובין מעורב בחמרים אחרים, תהא אשר תהא כמות המורפין שבו; לרבות פסולת וכל מה שמשתייר אחרי עישון אופיום;

           "אופיום רפואי" – אופיום שעבר את התהליכים הדרושים כדי להתאימו לשימוש רפואי בין בצורת אבקה או גרגירים או בצורה אחרת ובין במעורב בחמרים נויטראליים;

           "עלי קוקה" – עלי אחד הצמחים מסוג אריתרוקסילום (Erythroxylum) שאפשר להפיק מהם קוקאין במישרין או בתהליך כימי;

הודעה תשס"א-2001

 
           "קנבוס" – כל צמח מהסוג קנבוס (Cannabis) וכל חלק ממנו, לרבות שרשיו אך למעט שמן המופק מזרעיו.

מיום 1.8.2001

הודעה תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6113 מיום 2.7.2001 עמ' 904

"קנבוס" – כל צמח מהסוג קנבוס (Cannabis) וכל חלק ממנו, לרבות שרשיו אך למעט שמן המופק מזרעיו.

 

חלק א'

הודעה תשמ"א-1981

 
סימן א'

1.    קנבוס                                                                                                         Cannabis

2.    שרף של קנבוס                                                                                   Cannabis Resina

         ידוע גם בשם: חשיש                                                                                                               Syn: Hashish

3.    עלי קוקה                                                                                                 Cocae Folia

4.    אופיום                                                                                                            Opium

5.    כל צמח ממין הפרג המרדים, וכל חלק ממנו, לרבות שרשיו אך למעט הזרעים Papaver Somniferum

6.    כל צמח ממין פרג החפים, וכל חלק ממנו, לרבות שרשיו, אך למעט הזרעים Papaver Bracteatum

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
7.    (נמחק).

מיום 25.11.1976

הודעה תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3623 מיום 25.11.1976 עמ' 421

החלפת פרט 7

הנוסח הקודם:

7. הפָרָג המרדים PAPAVER SOMNIFERUM L.

למעט: זרעיו

 

מיום 20.1.1977

הודעה (מס' 2) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3653 מיום 20.1.1977 עמ' 757

7. כל צמח מן הסוג פרג Papaver וכל חלק ממנו, לרבות שורשיו אך למעט הזרעים.

 

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1167

החלפת סימן א'

הנוסח הקודם:

1. קנבוס הודי CANNABIS INDICA

2. קנבוס תרבותי CANNABIS SATIVA L.

3. שרף של קנבוס תרבותי CANNABIS SATIVAE RESINA

ידוע גם בשם: חשיש Synonymum: Hashish

למעט:

התכשירים הנזכרים בחלק ב'

4. עלי קוקא COCAE FOLIA

5. אופיום גולמי OPIUM CRUDUM

6. אופיום מעובד OPIUM PRAEPARATUM

7. כל צמח מן הסוג פרג Papaver וכל חלק ממנו, לרבות שורשיו אך למעט הזרעים.

8. התכשירים המכילים את הסמים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 86 (ה"ח 1893)

מחיקת פרט 7

הנוסח הקודם:

7. התכשירים המכילים חומר מן החמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

 

סימן ב'

 

1.    דיאתילאמיד של החומצה הליזרגית                    ACIDUM DIETHYLAMIDO-LYSERGICUM

NN-diethyl-lysergamidum

       ידוע גם בשמות: לס"ד, לס"ד-25 ליזרגיד, ליזרגאמיד, דליזיד Synonyma: LSD, LSD-25, Lysergide, Lysergamid, Delysid

הודעה תשנ"ח-1998

 
2.    2,5-דימתוקסי-a,4-דימתילפנאתילאמין

2,5-dimethoxy-a,4-dimethylphenethylamine

מיום 15.7.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 902

החלפת פרט 2

הנוסח הקודם:

1. 2 -אמינו- 1 - ( 2 , 5 -דימתוכסי- 4 -מתיל) 2-AMINO-1-(2,5-DIMETHOXY-4-

פניל-פרופאן METHYL) PHENYL-PROPANUM

ידוע גם בשמות: דאו"מ, סט"פ    Synonyma: DOM, STP

הודעה תשנ"ח-1998

 
2א.  4-ברומו-2,5-דימתוקסי-a-מתילפנאתילאמין

4-bromo-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

מיום 15.7.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 902

הוספת פרט 2א

הודעה תשנ"ח-1998

 
2ב.  4-ברומו-2,5-דימתוקסיפנאתילאמין

4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

מיום 15.7.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 902

הוספת פרט 2ב

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

 
2ב1. ברומו-אמפטאמין בעמדת אורתו, מטא או פארא

Bromo-amphetamine

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 2ב1

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

 
2ב2. ברומו-קאתינון בעמדת אורתו, מטא או פארא

Bromo-cathinone

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 2ב2

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

 
2ב3. ברומו-מתאמפטאמין בעמדת אורתו, מטא או פארא

Bromo-methamphetamine

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 2ב3

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

 
2ב4. ברומו-מתקאתינון בעמדת אורתו, מטא או פארא

Bromo-methcathinone

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 2ב4

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

 
2ב5. בוטילון                                                                                                      Butylone

2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)butan-1-one

ידוע גם בשם: bk-MBDB

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 2ב5

3.    בופוטנין                                                                                           BUFOTENINUM

dimethyl-serotoninum-vel5-hydroxy-N-dimethyl-tryptaminum

הודעה תשס"ה-2004

ת"ט תשס"ו-2006

 
3א.  קאתינון                                                                                                     Cathinone

(-) (S)-2-aminopropiophenone

       למעט עלי צמח הגת בצורת הטבעית המיועדים ללעיסה.

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 241

הוספת פרט 3א

 

מיום 30.1.2006

ת"ט תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6458 מיום 30.1.2006 עמ' 446

3א. קאתינון Cathinone

(-) (5 S)-2-aminopropiophenone

למעט עלי צמח הגת בצורת הטבעית המיועדים ללעיסה.

הודעה תשס"ז-2007

 
3ב.  בי.די.או.                                                                                                           BDO

1,4-butanediol

       ידוע גם בשם: 1, 4-בוטילן גליקול                                               Syn: 1,4-butylene glycol

מיום 18.5.2007

הודעה תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6579 מיום 18.4.2007 עמ' 732

הוספת פרט 3ב

הודעה תשס"ט-2008

 
3ב1.כלורו-אמפטאמין                                                                           Chloro-amphetamine

       בעמדה אותרו, מטא או פארא

מיום 14.12.2008

הודעה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6725 מיום 30.11.2008 עמ' 147

הוספת פרט 3ב1

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

 
3ב2. כלורו-קאתינון בעמדת אורתו, מטא או פארא

Chloro-cathinone

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 3ב2

הודעה תשס"ח-2007

 
3ג.  4-כלורו-5,2-דימתוקסיפנאתילאמין                          4-chloro-2,5-dimethoxyphenethylamine

       ידוע גם בשם: 2 C-C                                                                                    Syn: 2 C-C

מיום 30.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 299

הוספת פרט 3ג

הודעה תשס"ט-2008

 
3ג1. כלורו-מתאמפטאמין                                                                Chloro-methamphetamine

       בעמדה אורתו, מטא או פארא

מיום 14.12.2008

הודעה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6725 מיום 30.11.2008 עמ' 147

הוספת פרט 3ג1

הודעה תשס"ט-2008

 
3ג2. כלורו-מתקאתינון                                                                        Chloro-methcathinone

       בעמדה אורתו, מטא או פארא

מיום 14.12.2008

הודעה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6725 מיום 30.11.2008 עמ' 147

הוספת פרט 3ג2

3ד.  3-כלורופנילפיפראזין                                                               3-chlorophenylpiperazine

1-(3-chlorophenyl) Piperazine

       ידוע גם בשם: אם.סי.פי.פי                                                                           Syn: mCPP

מיום 30.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 299

הוספת פרט 3ד

4.    דלתה-טטראהידרו-קאנאבינולים                           DELTA-TETRAHYDROCANNABINOLA

5.    N,N-דיאתילטריפטאמין                                                    N,N-DIETHYLTRYPTAMINUM

       ידוע גם בשם: דאי"ט                                                                         Synonymum: DET

6.    N,N-דימתילטריפטאמין                                                 N,N-DIMETHYLTRYPTAMINUM

       ידוע גם בשם: דמט                                                                          Synonymum: DMT

הודעה תשס"ה-2004

 
6א.  די.אמ.איי                                                                                                         DMA

2,5-dimethoxy-a-methylphenetylamine

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 242

הוספת פרט 6א

7.    דמה"פ                                                                                                           DMHP

3-(1,2-dimethylhepty)-1 hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,9] pyran

הודעה תשס"ה-2004

 
7א.  די.או.אי.טי.                                                                                                      DOET

4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 242

הוספת פרט 7א

הודעה תשס"ז-2007

 
7א1.                                                                                                          דימתילקאתינון                                                                                                     Dimethylcathinone

2-dimethylamino-1-phenylpropan-1-one

מיום 21.4.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6469 מיום 21.3.2006 עמ' 588

הוספת פרט 7א1

 

מיום 18.5.2007

הודעה תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6579 מיום 18.4.2007 עמ' 732

החלפת פרט 7א1

הנוסח הקודם:

7א1. דימתילקאתינון Dimethylcathinone(-)N,N-

Dimethylcathinone

הודעה תשס"ח-2007

 
7א2. 4-אתיל-5,2-דימתוקסיפנאתילאמין                            4-ethyl-2,5-dimethoxyphenethylamine

       ידוע גם בשם: 2 C-E                                                                                     Syn: 2 C-E

מיום 30.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 299

הוספת פרט 7א2

הודעה תשס"ה-2004

 
7ב.  אטריפטאמין                                                                                             Etryptamine

3-(2-aminobutyl) indole

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 242

הוספת פרט 7ב

הודעה תשס"ח-2007

 
7ב1. 4-פלואורואמפטאמין                                                                    4-fluoroamphetamine

4-fluoro-α-methylphenethylamine

       ידוע גם בשם: 4-FMP                                                                                 Syn: 4-FMP

מיום 30.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 299

הוספת פרט 7ב1

הודעה תשס"ט-2008

 
7ב1א. פלואורו-מתאפמטאמין                                                          Fluoro-methamphetamine

       בעמדה אורתו, מטא או פארא

מיום 14.12.2008

הודעה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6725 מיום 30.11.2008 עמ' 147

הוספת פרט 7ב1א

הודעה תשס"ט-2008

 
7ב1ב. פלואורו-מתקאתינון                                                                  Fluoro-methcathinone

       בעמדה אורתו, מטא או פארא

מיום 14.12.2008

הודעה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6725 מיום 30.11.2008 עמ' 147

הוספת פרט 7ב1ב

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

 
7ב1ג. פלואורו-קאתינון בעמדה אורתו, מטא או פארא

Fluoro-cathinone

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 7ב1ג

הודעה תשס"ח-2007

 
7ב2. 4-פלואורופלנילפיפראזין                                                         4-fluorophenylpiperazine

1-(4-fluorophenyl) piperazine

       ידוע גם בשם: פי.אפ.פי.פי                                                                            Syn: pFPP

מיום 30.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 299

הוספת פרט 7ב2

הודעה תשס"ז-2007

 
7ג.  ג'י.בי.אל.                                                                                                           GBL

γ - Butyrolactone

מיום 18.5.2007

הודעה תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6579 מיום 18.4.2007 עמ' 732

הוספת פרט 7ג

8.    הארמאלין                                                                                          HARMALINUM

3,4-dihydro-harminum

9.    הארמין                                                                                                  HARMINUM

7-methoxy-1-methyl-9H-pyrido-(3,4-b)-indolum

הודעה תשס"ח-2007

 
9א. 4-יודו-5,2-דימתוקסיפנאתילאמין                                4-iodo-2,5-dimethoxyphenethylamine

       ידוע גם בשם: 2 C-I                                                                                      Syn: 2 C-I

מיום 30.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 299

הוספת פרט 9א

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

 
9א1. יודו-אמפטאמין בעמדה אורתו, מטא או פארא

Iodo-amphetamine

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 9א1

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

 
9א2. יודו-קאתינון בעמדה אורתו, מטא או פארא

Iodo-cathinone

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 9א2

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

 
9א3. יודו-מתאמפטאמין בעמדה אורתו, מטא או פארא

Iodo-methamphetamine

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 9א3

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

 
9א4. יודו-מתקאתינון בעמדה אורתו, מטא או פארא

Iodo-methcathinone

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 9א4

10.  מסקאלין                                                                                             MESCALINUM

3,4,5-trimethoxy-phenethylaminum

הודעה תשס"ה-2004

 
10א.   מתקאתינון                                                                                        Methcathinone

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 242

הוספת פרט 10א

הודעה תשס"ח-2007

 
10א1. 4-מתיל-5,2-דימתוקסיפנאתילאמין                        4-methyl-2,5-dimethoxyphenethylamine

       ידוע גם בשם: 2 C-D                                                                                    Syn: 2 C-D

מיום 30.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 299

הוספת פרט 10א1

הודעה תשס"ה-2004

 
10ב.   4-מתילאמינורקס                                                                            4-methylaminorex

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 242

הוספת פרט 10ב

הודעה תשס"ז-2007

 
10ג.    מתילון                                                                                                   Methylone

2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl) propan-1-one

          ידוע גם בשם: 3, 4 מתילנדיאוקסימתקאתינון          Syn: 3,4-methylenedioxymethcathinone

מיום 18.5.2007

הודעה תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6579 מיום 18.4.2007 עמ' 732

הוספת פרט 10ג

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

 
10ג1. מתילנדיוקסיפירוולרון

Methylenedioxypyrovalerone

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

ידוע גם בשם: MDPV

מיום 14.9.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1278

הוספת פרט 9א4

הודעה תשס"ח-2007

 
10ד. N-בנזילפיפראזין                                                                            N-Benzylpiperazine

       ידוע גם בשם: בי.זי.פי.                                                                                  Syn: BZP

מיום 30.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 299

הוספת פרט 10ד

הודעה תשס"ח-2007

 
10ה. N-אתילקאתינון                                                                                N-Ethylcathinone

2-ethylamino-1-phenylpropan-1-one

מיום 30.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 299

הוספת פרט 10ה

11.     פאראהכסיל                                                                                        PARAHEXYL

3-hexyl-l-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d] pyranum

הודעה תשמ"א-1981

 
11א.   פס"י                                                                                                               PCE

N-ethyl-l-phenylcyclohexylamine

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1168

הוספת פרט 11א

הודעה תשמ"א-1981

 
11ב.   פה"פ (פספ"י)                                                                                       PHP (PCPY)

l-(l-phenylcyclohexyl) pyrrolidine

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1168

הוספת פרט 11ב

הודעה תשס"ה-2004

 
11ג.    פי.אמ.איי.                                                                                                      PMA

p-methoxy-a-methylphenethylamine

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 242

הוספת פרט 11ג

הודעה (מס' 2) תשס"ז-2007

 
11ד.   פי.אמ.אמ.איי.                                                                                              PMMA

p-methoxy-α N-dimethylphenethylamine

ידוע גם בשם: פארא-מתוקסימתאמפטמין                               Syn: p-methoxymethamphetamine

מיום 2.8.2007

הודעה (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6603 מיום 19.7.2007 עמ' 1054

הוספת פרט 11ד

הודעה תשס"ח-2007

 
11ה. פארא-מתילמתקאתינון                                                            p-Methylmethacathinone

2-methylamino-1-(4-tylol)propan-1-one

2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one

מיום 30.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 299

הוספת פרט 11ה

12.     פסילוצין                                                                                            PSILOCINUM

4-hydroxy-dimethyl-triptaminum vel

3-(2-dimethyl-aminoethyl)-4-hydroxy-indolum

13.     פסילוציבין                                                                                     PSILOCYBINUM

4-phosphoryloxy NN-dimethyl-tryptaminum vel

3-(2-dimethyl-aminoethyl)-indol-4-yl dihydro phosphas

הודעה תשמ"א-1981

 
13א.   טס"פ                                                                                                             TCP

 1-[1-(2-thienyl) cyclohexyl] piperidine

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1168

הוספת פרט 13א

הודעה תשס"ה-2004

 
13א1. טי.אמ.איי.                                                                                                     TMA

(±)-3,4,5-trimethoxy-a-methylphenetylamine

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 242

הוספת פרט 13א1

הודעה תשס"ח-2007

 
13א2. 3-טריפלואורומתילפנילפיפראזין                                  3-trifluoromethylphenylpiperazine

1-(3-trifluorophenyl)piperazine

          ידוע גם בשם: טי.אף.אם.פי.פי.                                                               Syn: TFMPP

מיום 30.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 300

הוספת פרט 13א2

הודעה תשנ"ח-1998

 
13ב.   אמ.די.אמ.איי.                                                                                             MDMA

N,a-dimethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine

מיום 9.5.1991

הודעה תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5353 מיום 9.5.1991 עמ' 832

הוספת פרט 13ב

 

מיום 21.10.1993

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5553 מיום 21.10.1993 עמ' 59

החלפת פרט 13ב

הנוסח הקודם:

13ב. טנאמפטאמין Tenamphetamine

DL-3,4 Methylenedioxy-N, Alpha Dimethylphenylethylamine

    ידוע גם בשם: אמ-די-אמ-איי Synonymum: MDMA

 

מיום 15.7.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 902

החלפת פרט 13ב

הנוסח הקודם:

13ב.  אמ.די.אמ.איי.  MDMA

(+) N,Alpha dimethyl 3,4 (methylenedioxy) phenethylamine

הודעה תשנ"ח-1998

 
13ג.    אמ.די.איי.                                                                                                     MDA

a-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine

מיום 21.10.1993

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5553 מיום 21.10.1993 עמ' 59

הוספת פרט 13ג

 

מיום 15.7.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 902

החלפת פרט 13ג

הנוסח הקודם:

13ג.  אמ.די.איי.  MDA

Alpha-methyl 3,4 (methylenedioxy) phenetylamine

הודעה תשנ"ח-1998

 
13ד.   N-אתיל אמ.די.איי                                                                                N-ethyl MDA

N-ethyl-a-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine

מיום 21.10.1993

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5553 מיום 21.10.1993 עמ' 59

הוספת פרט 13ד

 

מיום 15.7.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 902

החלפת פרט 13ד

הנוסח הקודם:

13ד.  N-אתיל אמ.די.איי  N-ethyl MDA

(+) N ethyl Alpha methyl 3 4-(methylenedioxy) phenethylamine

הודעה תשנ"ח-1998

 
13ה.   -Nהידרוקסי אמ.די.איי.                                                                     N-hydroxy MDA

N-[a-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl] hydroxylamine

מיום 21.10.1993

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5553 מיום 21.10.1993 עמ' 59

הוספת פרט 13ה

 

מיום 15.7.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 902

החלפת פרט 13ה

הנוסח הקודם:

13ה.  -Nהידרוקסי אמ.די.איי.  N-hydroxy MDA

(+) N–[Alpha methyl 3 4, (methylenedioxy) phenethyl] hydroxylamine

הודעה תשנ"ח-1998

 
13ו.    אמ.אמ.די.איי.                                                                                             MMDA

2-methoxya-methyl-4,5-(methylenedioxy) phenethylamine

מיום 21.10.1993

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5553 מיום 21.10.1993 עמ' 59

הוספת פרט 13ו

 

מיום 15.7.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 902

החלפת פרט 13ו

הנוסח הקודם:

13ו.  אמ.אמ.די.איי.  MMDA

2–methoxy Alpha methyl 4,5–(methylenedioxy) phenethylamine

הודעה תשנ"ח-1998

 
13ז.    אמ.בי.די.בי.                                                                                                 MBDB

N-methyl-a-ethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine

מיום 15.7.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 902

הוספת פרט 13ז

הודעה תשס"ג-2002

 
13ח.   4-אמ.טי.איי                                                                                                 4-MTA

a-methyl-4-methylthiophenethylamine

מיום 8.1.2003

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6212 מיום 9.12.2002 עמ' 258

הוספת פרט 13ח

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
14.     האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד מהחומרים המפורטים בסימן זה אם לא מועטו במפורש.

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1168

החלפת פרט 14

הנוסח הקודם:

14. מלחי הסמים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 86 (ה"ח 1893)

החלפת פרט 14

הנוסח הקודם:

14. האיזומרים האופטיים, האסטרים, האתרים ומלחיהם והמלחים של כל חומר מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

(תיקון מס' 3)

תשמ"ט-1989

 
15.     (נמחק).

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1168

החלפת פרט 15

הנוסח הקודם:

15. התכשירים המכילים את הסמים המפורטים בסימן זה, לרבות תכשירי המלחים של סמים אלה, אם לא מועטו במפורש

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 86 (ה"ח 1893)

מחיקת פרט 15

הנוסח הקודם:

15. התכשירים המכילים את החמרים המפורטים בסימן זה, לרבות פריט 14, אם לא מועטו במפורש.

 

חלק ב'

סימן א'

1.    אצטורפין                                                                                             Acetorphinum

O3-acetyl-7, 8 dihydro-7alpha-(1(R)-hydroxy-1-methylbutyl)- O6-methyl-6,14-endoethenomorphinum

הודעה תשס"ה-2004

 
1א.  אציטיל-אלפא-מתילפנטאניל                                                 Acetyl-alpha-methylfentanyl

N-[1-(a-methylphenetyl)-4-piperidyl] acetanilide

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 242

הוספת פרט 1א

2.    אצטילדיהידרוקודאין                                                                 Acetyldihydrocodeinum

3.    אצטילמתאדול                                                                                 Acetylmethadolum

3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptanum

הודעה תשנ"א-1991

 
3א.  אלפנטניל                                                                                                    Alfentanil

N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-YL) ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide monohydrochloride

מיום 9.5.1991

הודעה תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5353 מיום 9.5.1991 עמ' 833

הוספת פרט 3א

4.    אלילפרודין                                                                                           Allylprodinum

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionomypiperidinum

5.    אלפאצטילמתאדול                                                                      Alphacetylmethadolum

Alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptanum

6.    אלפאמפרודין                                                                                  Alphameprodinum

Alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidinum

7.    אלפאמתאדול                                                                                   Alphamethadolum

Alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanolum

הודעה תשס"ה-2004

 
7א.  אלפא-מתילפנטאניל                                                                     Alpha-methylfentanyl

N-[1-(a-methylphenetyl)-4-piperidyl] propionanilide

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 242

הוספת פרט 7א

הודעה תשס"ה-2004

 
7ב.  אלפא-מתילתיופנטאניל                                                            Alpha-methylthiofentanyl

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 242

הוספת פרט 7ב

8.    אלפאפרודין                                                                                        Alphaprodinum

Alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidinum

9.    אנילרידין                                                                                                Anileridinum

ethylium 1-para-aminophenethyl-4-phenyl-piperidin-4-carboxylicum

10.  בנזטידין                                                                                               Benzethidinum

ethylium 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenyl-piperidin-4-carboxylicum

11.  בנזילמורפין                                                                                    Benzyl-Morphinum

3-benzyloxy-6-hydroxy-N-methyl-4, 5-epoxy-morphinenum-(7)

12.  בטאצטילמתאדול                                                                          Betacetylmethadolum

Beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptanum

הודעה תשס"ה-2004

 
12א.   בטא-הידרוקסיפנטאניל                                                              Beta-hydroxyfentanyl

1-(β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 242

הוספת פרט 12א

הודעה תשס"ה-2004

 
12ב.   בטא-הידרוקסי-3-מתילפנטאניל                                      Beta-hydroxy-3-methylfentanyl

N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl] propionanilide

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 242

הוספת פרט 12ב

13.  בטאמפרודין                                                                                      Betameprodinum

Beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidinum

14.  בטאמתאדול                                                                                       Betamethadolum

Beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanolum

15.  בטאפרודין                                                                                            Betaprodinum

Beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidinum

16.  בזיטראמיד                                                                                             Bezitramidum

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)-piperidinum

הודעה תשמ"א-1981

 
17.  (נמחק).

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1168

מחיקת פרט 17

הנוסח הקודם:

17. תמציותיו ומשרותיו של קנבוס תרבותי Cannabis Sativae Extracta et Tincturae

למעט: התכשירים הראויים לשימוש חיצוני בלבד

18.  קלוניטאזן                                                                                              Clonitazenum

2-para-chlorbenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazolum

הודעה תשס"ב-2002

 
19.  קוקאין                                                                                                       Cocainum

2-beta-carbomethoxy-3-beta-benzoxytropanum vel benzoyl-methylecgoninum

מיום 14.6.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6167 מיום 15.5.2002 עמ' 685

למעט: תכשירים המכילים לא יותר מ-0.1% קוקאין מעורב בחמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים) ועשויים בצורה שאינה מאפשרת לחזור ולהפיק את הקוקאין

20.  קודאין                                                                                                       Codeinum

3-methylmorphinum

בהתאם לתקנות לפי סעיף 40 לפקודה

למעט:

1.     תכשירים מוצקים המכילים לא יותר מ-0.1 גרם קודאין למנה

2.     תכשירים נוזליים המכילים תמיסות קודאין עד לריכוז של 2.5% ועד בכלל

21.  קודוכסים                                                                                                 Codoximum

Dihydrocodeinon-6-carboxymethyloximum

הודעה תשס"ה-2004

 
21א.   תרכיז אופיום                                                                   Concentrate of poppy straw

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 243

הוספת פרט 21א

22.  דזומורפין                                                                                          Desomorphinum

dihydrodeoxymorphinum

23.  דכסטרומוראמיד                                                                                Dextromoramidum

(+)-4-(2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl) morpholinum

הודעה תשמ"א-1981

הודעה תשמ"ב-1982

 
23א. דקסטרופרופוקסיפן                                                                       Dextropropxyphene

Α-(+)-4-dimethlamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate

למעט: תכשירים המכילים לא יותר מ-150 מ"ג של חומר זה במנה או בריכוז שאינו עולה על 2.5 אחוזים בתכשירים בלתי מחולקים, מעורב בחמרים פעילים אחרים שאינם סמים מסוכנים ועשויים בצורה שאינה מאפשרת לחזור ולהפיק את החומר.

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1168

הוספת פרט 23א

 

מיום 15.4.1982

הודעה תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4336 מיום 15.4.1982 עמ' 851

למעט: תכשירים המכילים לא יותר מ-150 מ"ג של חומר זה במנה או בריכוז שאינו עולה על 2.5 אחוזים בתכשירים בלתי מחולקים, מעורב בחמרים פעילים אחרים שאינם סמים מסוכנים ועשויים בצורה שאינה מאפשרת לחזור ולהפיק את החומר.

24.  דיאמפרומיד                                                                                         Diampromidum

N-((2-methylphenethylamino) propyl) propionanilidum

25.  דיאתילתיאמבוטן                                                                          Diethylthiambutenum

3-diethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butenum

הודעה תשמ"א-1981

 
25א. דיפנוקסין                                                                                                   Difenoxin

1-(3-cyano-3,3 diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1168

הוספת פרט 25א

26.  דיהידרוקודאין                                                                                  Dihydrocodeinum

הודעה תשס"ג-2002

 
26א.                                                                                                        דיהידרואטרופין            Dihydroetorphine

7,8-dihydro-7-a-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydroorivapine

מיום 8.1.2003

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6212 מיום 9.12.2002 עמ' 258

הוספת פרט 26א

27.  דיהידרומורפין                                                                                Dihydromorphinum

28.  דימנוכסאדול                                                                                       Dimenoxadolum

2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetas

29.  דימפפטאנול                                                                                     Dimepheptanolum

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanolum

30.  דימתילתיאמבוטן                                                                        Dimethylthiambutenum

3-dimethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butenum

31.  דיאוכסאפטיל בוטיראט                                                                Dioxaphetyl butyratum

ethyl 4-morpholino-2,2-diphenylbutyratum

32.  דיפנאוכסילאט                                                                                    Diphenoxylatum

ethylium 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidin-4-carboxylicum

למעט:

1.     תכשירים מוצקים המכילים תערובת של דיפנאוכסילאט מחושב לבסיס לא יותר מ-2.5 מיליגרם למנה עם אטרופין סולפאט לא פחות מ-0.025 מיליגרם למנה

2.     תכשירים נוזליים המכילים תמיסה של דיפנאוכסילאט הידרוכלוריד לא יותר מ-2.5 מיליגרם מחושב לבסיס ואטרופין סולפאט לא פחות מ-0.025 מיליגרם בסמ"ק אחד

33.  דיפיפאנון                                                                                              Dipipanonum

4,4-diphenyl-6-piperidin-3-heptanonum

הודעה תשמ"א-1981

 
33א. דרוטבנול                                                                                                 Drotebanol

3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6β, 14-diol

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1168

הוספת פרט 33א

34.  אקגונין                                                                                                     Ecgoninum

acidum 3-hydroxy-2-tropancarboxylicum

35.  אתילמתילתיאמבוטן                                                                Ethylmethylthiambutenum

3-ethylmethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butenum

36.  אתילמופרין                                                                                        Ethylmorphinum

3-ethylmorphinum

בהתאם לתקנות לפי סעיף 40 לפקודה

למעט:

1.     תכשירים מוצקים המכילים לא יותר מ-0.1 גרם אתילמורפין למנה

2.     תכשירים נוזליים המכילים תמיסות אתילמורפין עד לריכוז של 2.5% ועד בכלל

37.  אטוניאטזן                                                                                              Etonitazenum

(1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazolum)

38.  אטורפין                                                                                                   Etorphinum

tetrahydro-7alpha (1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoethno-oripavinum

39.  אטוכסרידין                                                                                             Etoxeridinum

ethylium 1-(2-(2-hydroxyethoxy) ethyl)-4-phenylpiperidin-4-carboxylicum

40.  פנטאניל                                                                                                   Fentanylum

1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidinum

41.  פורתידין                                                                                                Furethidinum

ethylium 1(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidin-4-carboxylicum

42.  הרואין                                                                                                        Heroinum

diacetylmorphinum

43.  הידרוקודון                                                                                          Hydrocodonum

dihydrocodeinonum

למעט:

תכשירים נוזליים המכילים עד 0.03% הידרוקודון ועד בכלל

44.  הידרומורפינול                                                                                Hydromorphinolum

14-hydroxydihydromorphinum

45.  הידרומורפון                                                                                    Hydromorphonum

dihydromorphinonum

46.  הידרוכסיפתידין                                                                              Hydroxypethidinum

ethylium 4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidin-4-carboxylicum

47.  איזומתאדון                                                                                         Isomethadonum

6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanonum

48.  קטובמידון                                                                                         Ketobemidonum

4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidinum

הודעה תשמ"א-1981

 
49.  לבומתורפאן                                                                                  Levomethorphanum

(-)-3-methoxy-N-methylmorphinanum

למעט: דקסטרומטורפן

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1168

למעט: דקסטרומטורפן

50.  לבומוראמיד                                                                                       Levomoramidum

(-)-4-(2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrolidinyl) butyl) morpholinum

51.  לבופנאצילמורפאן                                                                  Levophenacylmorphanum

(-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinanum

52.  לבורפאנול                                                                                          Levorphanolum

(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinanum

53.  מטאזוצין                                                                                               Metazocinum

2’-hydroxy-2, 5, 9-trimethyl-6, 7-benzomorphanum

54.  מתאדון חומר ביניים                                                                Methadoni Intermediatum

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutanum

55.  מתאדון                                                                                                  Methadonum

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanonum

56.  מתילדזורפין                                                                                  Methyldesorphinum

6-methyl-delta 6-deoxymorphinum

57.  מתילדיהידרומורפין                                                                Methyldihydromorphinum

6-methyldihydromorphinum

הודעה תשס"ה-2004

 
57א.   3-מתילפנטאניל                                                                               3-methylfentanyl

N-(3-methyl-1-phenetyl-4-piperidyl) propionanilide

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 243

הוספת פרט 57א

הודעה תשס"ה-2004

 
57ב.   3-מתילתיופנטאניל                                                                      3-methylthiofentanyl

N-(3-methyl-1-[2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl) propionanilide

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 243

הוספת פרט 57ב

58.  מטופון                                                                                                    Metoponum

5-methyldihydromorphinonum

59.  מוראמיד חומר ביניים                                                                Moramidi Intermediatum

acidum 2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenyl-propancarboxylicum

60.  מורפרידין                                                                                           Morpheridinum

ethylium 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenyl-piperidin-4-carboxylicum

61.  מורפין מתוברומיד ותולדותיו האחרות של            Morphini methobromidum et alia Morphini

מורפין עם חנקן חמש ערכי                                       Derivata cum Nitrogenio Pentavalente

הודעה תשס"ה-2004

 
61א.   אמ.פי.פי.פי.                                                                                                  MPPP

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 243

הוספת פרט 61א

62.  מורפין-N-אוקסיד ותולדותיו האחרות של            Morphin-N-Oxium et alia Morphini Derivata

מורפין עם חנקן חמש ערכי                                                   cum Nitrogenio Pentavalente

63.  מורפין                                                                                                     Morphinum

3,6-dihydroxy-N-methyl-4,5-epoxymorphinenum (7)

למעט: תכשירים המכילים לא יותר מ-0.2% מורפין מעורב בחמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים) ועשויים בצורה שאינה מאפשרת לחזור ולהפיק את המורפין

64.  מירופין                                                                                                  Myrophinum

myristylbenzylmorphinum

65.  ניקוקודין                                                                                               Nicocodinum

6-nicotinylcodeinum

66.  ניקודיקודין                                                                                          Nicodicodinum

6-nicotinyldihydrocodeinum

67.  ניקומורפין                                                                                          Nicomorphinum

3,6-dinicotinylmorphinum

68.  נוראצימתאדול                                                                                Noracymethadolum

(±)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptanum

69.  נורקודאין                                                                                              Norcodeinum

N-demethylcodeinum

70.  נורלבורפאנול                                                                                  Norlevorphanolum

(-)-3-hydroxymorphinanum

71.  נורמתאדון                                                                                         Normethadonum

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanonum

72.  נורמורפין                                                                                            Normorphinum

demethylmorphinum

73.  נורפיפאנון                                                                                           Norpipanonum

4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanonum

74.  תמציותיו ומשרותיו ותכשיריו של אופיום                   Opii Extracta et Tincturae et Praeparata

למעט: תמציותיו ומשרותיו ותכשיריו של אופיום המכילים לא יותרמ-0.2% מורפין

75.  אופיום רפואי                                                                                   Opium Medicinale

למעט:

1.     אבקת אופיום עם אופקאקואנה (אבקת דובר), לפי ההרכב:

אופיום אבקה 10%

אופקאקואנה אבקה 10%

חומר בלתי פעיל באבקה 80%

2.     תכשיריו של אופיום המכילים לא יותר מ-0.2% מורפין מעורב בחמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים) ועשויים בצורה שאינה מאפשרת לחזור ולהפיק את המורפין

76.  אוכסיקודון                                                                                             Oxycodonum

14-hydroxydihydrocodeinonum

77.  אוכסימורפון                                                                                       Oxymorphonum

14-hydroxydihydromorphinonum

78.  תמציותיו ומשרותיו ותכשיריו של הפרג                  Papaveris Somniferi Extracta et Tincturae

המרדים                                                                                                                                       Praeparata

למעט: תמציותיו ומשרותיו ותכשיריו של הפרג המרדים המכילים לא יותר מ-0.2% מורפין

הודעה תשס"ה-2004

 
78א.   פארא-פלואורופנטאניל                                                                 Para-fluorofentanyl

4-fluoro-N-(1-phenetyl-4-piperedyl) propionanilide

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 243

הוספת פרט 78א

הודעה תשס"ה-2004

 
78ב.   פי.אי.פי.איי.פי                                                                                             PEPAP

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 243

הוספת פרט 78ב

79.  פתידין חומר ביניים – א                                                         Pethidini Intermediatum - A

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidinum

80.  פתידין חומר ביניים – ב                                                         Pethidini Intermediatum - B

ethylium 4-phenylpiperidin-4-carboxylicum

81.  פתידין חומר ביניים – ג                                                          Pethidini Intermediatum - C

acidum 1-methyl-4-phenylpiperidin-4-carboxylicum

82.  פתידין                                                                                                      Pethidinum

ethylium 1-methyl-4-phenylpiperidin-4-carboxylicum

83.  פנאדוכסון                                                                                           Phenadoxonum

6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanonum

84.  פנאמפרומיד                                                                                     Phenampromidum

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl) propionanilidum

85.  פנאזוצין                                                                                               Phenazocinum

2’-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphanum

86.  פנומורפאן                                                                                       Phenomorphanum

3-hydroxy-N-phenethylmorphinanum

87.  פנופרידין                                                                                           Phenoperidinum

ethylium 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidin-4-carboxylicum

88.  פולקודין                                                                                                Pholcodinum

morpholinylethylmorphinum

למעט:

1.     תכשירים מוצקים מעורבים עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים) המכילים לא יותר מ-0.1 גרם פולקודין למנה

2.     תכשירים נוזליים המכילים תמיסת פולקודין עד לריכוז של 2.5% ועד בכלל

89.  פימינודין                                                                                                Piminodinum

ethylium 4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl) piperidin-4-carboxylicum

90.  פיריטראמיד                                                                                             Piritramidum

Acidum 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino) piperidin-4-carboxylicum amidum

91.  פאוהפטאזין                                                                                         Proheptazinum

1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptanum

92.  פרופרידין                                                                                              Properidinum

isopropylium 1-methyl-4-phenylpiperidin-4-carboxylicum

93.  פרופיראם                                                                                                Propiramum

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamidum

94.  ראצמתורפאן                                                                                 Racemethorphanum

(±)-3-methoxy-N-methylmorphinanum

95.  ראצמוראמיד                                                                                       Racemoramidum

(±)-4-(2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl) morpholinum

96.  ראצמורפאן                                                                                        Racemorphanum

(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinanum

הודעה תשמ"א-1981

 
96א. סופנטניל                                                                                                   Sufentanil

N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl] propionanilide

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1168

הוספת פרט 96א

הודעה תשס"ג-2002

 
96א1. רמיפנטניל                                                                                            Remifentanil

1-(2-methoxycarbonyl-ethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid methyl ester

מיום 8.1.2003

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6212 מיום 9.12.2002 עמ' 258

הוספת פרט 96א1

97.     תבאקון                                                                                          THEBACONUM

acetyldihydrocodeinonum

98.     תבאין                                                                                                THEBAINUM

הודעה תשמ"א-1981

 
98א.   טילידין                                                                                                    TILIDINE

(+)-ethyl trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1168

הוספת פרט 98א

הודעה תשס"ה-2004

 
98ב.   תיופנטאניל                                                                                          Thiofentanyl

N-[1-[2-(thienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 243

הוספת פרט 98ב

99.     טרימפרידין                                                                                TRIMEPERIDINUM

1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidinum

(תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

 
100.   האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1168

החלפת פרט 100

הנוסח הקודם:

100. האיזומרים (ISOMERA), האסטרים (ESTERA) והאתרים (AETHERES) של הסמים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 86 (ה"ח 1893)

החלפת פרט 100

הנוסח הקודם:

100. האיזומרים האופטיים, האסטרים, האתרים ומלחיהם והמלחים של כל חומר מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

(תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

 
101.   (נמחק).

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1169

החלפת פרט 101

הנוסח הקודם:

101. מלחי הסמים המפורטים בסימן זה, לרבות מלחי האסטרים, האתרים והאיזומרים של הסמים האלה, אם לא מועטו במפורש

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 86 (ה"ח 1893)

מחיקת פרט 101

הנוסח הקודם:

101. התכשירים המכילים את החמרים המפורטים בסימן זה, לרבות פריט 100, אם לא מועטו במפורש.

הודעה תשמ"א-1981

 
102.   (נמחק).

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1169

מחיקת פרט 102

הנוסח הקודם:

102. התכשירים המכילים את הסמים המפורטים בסימן זה, לרבות תכשירי המלחים, האסטרים, האתרים והאיזומרים של סמים אלה, אם לא מועטו במפורש

הודעה תשמ"א-1981

 
103.                                                                                                                   (נמחק).

מיום 14.9.1978

הודעה תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3889 מיום 14.9.1978 עמ' 2075

הוספת פרט 103

 

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1169

מחיקת פרט 103

הנוסח הקודם:

103. דיפנוקסין Difenoxin

1- (3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid

הודעה תשל"ח-1978

 
104.                                                                                                                 דרוטבנול            Drotebanol

3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6β,14-diol

מיום 14.9.1978

הודעה תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3889 מיום 14.9.1978 עמ' 2075

הוספת פרט 103

 

סימן ב'

1.       אמפטאמין                                                                                 AMPHETAMINUM

()-2-amino-1-phenylpropanum

הודעה תשס"ה-2004

 
1ג.     אמינפטין                                                                                               Amineptine

(7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo [a,d] cyclohepten-5-yl) amino] hetanoic acid)

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 243

הוספת פרט 1ג

2.       דכסאמפטאמין                                                                      DEXAMPHETAMINUM

(+)-2-aminol-1-phenyl propanum

2א.     מקלוקואלון                                                                                 MECLOQUALONE

3-(O-chlorophenyl)-2-methyl-4-(3H) quinazolinone

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1169

הוספת פרט 2א

3.       מתאמפטאמין                                                                    METHAMPHETAMINUM

(+)-2-methylamino-1-phenylpropanum

3א.     מתאקואלון                                                                                 METHAQUALONE

2-methyl-3-O-tolyl-4-(3H) quinazoline

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1169

הוספת פרט 3א

4.       מתילפנידאט                                                                        METHYLPHENIDATUM

methylium 2-phenyl-2-(2-piperidyl)-aceticum

5.       פנציקלידין                                                                                PHENCYCLIDINUM

1-(1-phenylcyclohexyl) piperidinum

6.       פנמטראזין                                                                               PHENMETRAZINUM

3-methyl-2-phenylmorpholinum

הודעה תשנ"א-1991

 
6א.     פנטילין                                                                                             FENETYLLINE

DL-3,7-Dihydro-1,3-Dimethyl-7-[2-[(1-Methyl-2-Phenylethyl) Amino] Ethyl]-1H-Purine-2,6-Dione

מיום 2.9.1976

הודעה תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3584 מיום 2.9.1976 עמ' 2604

הוספת פרט 6א

 

מיום 15.4.1982

הודעה תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4336 מיום 15.4.1982 עמ' 851

מחיקת פרט 6א

הנוסח הקודם:

6א. פנטרמין Phentermine

1,1 dimethylphenethylamine

 

מיום 9.5.1991

הודעה תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5353 מיום 9.5.1991 עמ' 833

הוספת פרט 6א

הודעה תשנ"א-1991

 
6ב.     סקוברביטל                                                                                    SECOBARBITAL

5-Allyl-5-(1-Methylbutyl) Barbituric Acid

מיום 9.5.1991

הודעה תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5353 מיום 9.5.1991 עמ' 833

הוספת פרט 6ב

הודעה תשס"ה-2004

 
6ג.     לבאמפטאמין                                                                                     Levamfetamine

(-)-(R)-1-methylphenethylamine

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 243

הוספת פרט 6ג

הודעה תשס"ה-2004

 
6ד.     לבומתאמפטאמין                                                                     Levomethamphetamine

(-)-N,a-dimethylphenethylamine

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 243

הוספת פרט 6ד

הודעה תשס"ה-2004

 
6ה.     מתאמפטאמין רצמאט                                                            Metamfetamine Racemate

(±)-N,a-dimethylphenethylamine

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 243

הוספת פרט 6ה

הודעה תשס"ה-2004

 
6ו.      זיפאפרול                                                                                                   Zipeprol

a-(a-methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 243

הוספת פרט 6ו

(תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

 
7.       האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1169

החלפת פרט 7

הנוסח הקודם:

7. מלחי הסמים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 86 (ה"ח 1893)

החלפת פרט 7

הנוסח הקודם:

7. האיזומרים האופטיים, האסטרים, האתרים ומלחיהם והמלחים של כל חומר מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

(תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

 
8.       (נמחק).

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1169

החלפת פרט 8

הנוסח הקודם:

8. התכשירים המכילים את הסמים המפורטים בסימן זה, לרבות תכשירי המלחים של סמים אלה, אם לא מועטו במפורש

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 86 (ה"ח 1893)

מחיקת פרט 8

הנוסח הקודם:

8. התכשירים המכילים את החמרים המפורטים בסימן זה, לרבות פריט 7, אם לא מועטו במפורש.

 

סימן ג'

1.       אמובארביטאל                                                                          AMOBARBITALUM

acidum 5-ethyl-5-(3-methylbutyl)-barbituricum

              למעט:

1.         מוצרים מוצקים, לשימוש פנימי, עם אמובארביטאל עד 0.03 גרם למנה מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים)

2.         נרונים עם אמובארביטאל עד 0.1 גרם למנה, בלתי מעורב או מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים)

הודעה תשנ"ד-1993

 
1א.     בופרנורפין                                                                                  BUPRENORPHINE

21-cyclopropyl-7-a[(s)-1-hydroxy v 1,2,2, -trimethylpropyl]-6,14 endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine

מיום 21.10.1993

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5553 מיום 21.10.1993 עמ' 60

הוספת פרט 1א

הודעה תשנ"ד-1993

 
1ב.     בוטאלביטאל                                                                                     BUTALBITAL

5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

מיום 21.10.1993

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5553 מיום 21.10.1993 עמ' 60

הוספת פרט 1ב

הודעה תשס"ה-2004

 
1ג.     קאתין                                                                                                        Cathine

(+)-(S)-a-[(S)-1-aminoethyl] benzyl alcohol

             למעט עלי צמח הגת בצורתם הטבעית המיועדים ללעיסה.

מיום 25.1.2005

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6354 מיום 26.12.2004 עמ' 244

הוספת פרט 1ג

2.       ציקלובארביטאל                                                                     CYCLOBARBITALUM

acidum 5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituricum

הודעה תשס"ד-2003

 
2א.     ג'י.ה.בי.                                                                                                         GHB

γ-hydroxybutiric acid

מיום 18.12.2003

הודעה תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6273 מיום 18.11.2003 עמ' 48

הוספת פרט 2א

הודעה תשס"ח-2007

 
2ב.     דיאתילקאתינון                                                                                Diethylcathinone

2-(diethylamino)-1-phenylpropan-1-one

          ידוע גם בשם: אמפפרמון, N,N'-                      Syn: Amfepramone, N,N'-Diethylcathinone

          דיאתילקאתינון, דיאתילפרופיון                                                            Diethylpropion

מיום 30.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 300

הוספת פרט 2ב

3.       גלוטתימיד                                                                                  GLUTETHIMIDUM

2-ethyl-2-phenyl-glutarimidum

הודעה תשנ"ח-1998

 
3א.     פלוניטראזפאם                                                                            FLUNITRAZEPAM

5-(ofluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

מיום 15.7.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 902

הוספת פרט 3א

הודעה תשנ"א-1991

הודעה תשנ"ח-1998

 
3ב.     פנטזוצין                                                                                         PENTAZOCINE

1,2,3,4,5,6-Hexahydro-6, 11-Dimethyl-3-(3-Methyl-2-Butenyl)-2,6-Methano-3-Benzazocin-8-OL

מיום 9.5.1991

הודעה תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5353 מיום 9.5.1991 עמ' 833

הוספת פרט 3א

 

מיום 15.7.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 902

. פנטזוצין PENTAZOCINE

1,2,3,4,5,6-Hexahydro-6, 11-Dimethyl-3-(3-Methyl-2-Butenyl)-2,6-Methano-3-Benzazocin-8-OL

4.       פנטובארביטאל                                                                       PENTOBARBITALUM

acidum 5-ethyl-5-(1-methylbutyl)-barbituricum

למעט:

1.מוצרים מוצקים, לשימוש פנימי, עם פנטובארביטאל עד 0.03 גרם למנה מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים)

2.נרונים עם פנטובארביטאל עד 0.1 גרם למנה, בלתי מעורב או מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים)

הודעה תשנ"א-1991

 
5.       (נמחק).

מיום 9.5.1991

הודעה תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5353 מיום 9.5.1991 עמ' 833

מחיקת פרט 5

הנוסח הקודם:

5.  סקובארביטאל  SECOBARBITALUM

acidum 5-allyl-5-(1-methylbutyl)-barbituricum

(תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

 
6.       האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1169

החלפת פרט 6

הנוסח הקודם:

6. מלחי הסמים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 86 (ה"ח 1893)

החלפת פרט 6

הנוסח הקודם:

6. האיזומרים האופטיים, האסטרים, האתרים ומלחיהם והמלחים של כל חומר מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

(תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

 
7.       (נמחק).

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1169

החלפת פרט 7

הנוסח הקודם:

7. התכשירים המכילים את הסמים המפורטים בסימן זה, לרבות תכשירי המלחים של סמים אלה, אם לא מועטו במפורש

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 86 (ה"ח 1893)

מחיקת פרט 7

הנוסח הקודם:

7. התכשירים המכילים את החמרים המפורטים בסימן זה, לרבות פריט 6, אם לא מועטו במפורש.

 

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1993

 
סימן ד' (בוטל)

מיום 1.1.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5553 מיום 21.10.1993 עמ' 60

ביטול סימן ד'

 

(תיקון מס' 1)
תשל"ט-1979

 
תוספת שניה

(סעיפים 31(3) ו-41)

מיום 3.8.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ט מס' 941 מיום 3.8.1979 עמ' 136 (ה"ח 1377)

הוספת תוספת שניה

           בתוספת זו –

(תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

 
           "סם" – (נמחקה).

(תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

 
           "גרם נטו" – משקל הסם המסוכן נטו מתוך כלל משקל התכשיר, התרכובת, התערובת או התמיסה.

הודעה תשמ"א-1981

 
           "קנבוס", "שרף של קנבוס" ו-"אופיום" – כמשמעותם בתוספת  הראשונה.

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1169

הוספת הגדרות "קנבוס", "שרף של קנבוס", "אופיום"

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 87 (ה"ח 1893)

"סם" – לרבות כל תכשיר, תרכובת, תערובת או תמיסה המכילים סם, ולרבות המלחים, האסטרים, האתרים והאיזומרים האופטיים של אותו סם.

"גרם נטו" – משקל הסם הסם המסוכן נטו מתוך כלל משקל התכשיר, התרכובת, התערובת או התמיסה.

 

      הפרט בתוספת הראשונה                            הסם המסוכן                                   הכמות

                  חלק א' –

                   סימן א'

                        1                                                   קנבוס                                        15 גרם

                        2                                           שרף של קנבוס                                 15 גרם

                        4                                                  אופיום                                        2 גרם

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1169

החלפת סימן א'

הנוסח הקודם:

הפרט בתוספת הראשונה הסם הכמות

חלק א' –

סימן א'

1 קנבוס הודי 15 גרם

2 קנבוס תרבותי 15 גרם

3 שרף של קנבוס תרבותי 15 גרם

5 אופיום גולמי 2 גרם

6 אופיום מעובד 2 גרם

 

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 87 (ה"ח 1893)

הפרט בתוספת הראשונה הסם הסם המסוכן הכמות

                   סימן ב'

                        1                                                   לס"ד              3 יחידות כלשהן כפי שהן מופיעות בסחר

                  חלק ב' –

                   סימן א'

                       19                                                 קוקאין                                        0.3 גרם

                       42                                                 הרואין                                         0.3 גרם

                       55                                                מתאדון                                        0.15 גרם נטו

                       63                                                 מורפין                                         0.3 גרם נטו

                 74                                           משרת אופיום                   0.3 גרם תכולת מורפין נטו

                       82                                                 פתידין                                         1 גרם נטו

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1170

החלפת פרט 55 בסימן א'

הנוסח הקודם:

55 מתאדון 0.15 גרם

                   סימן ב'

                        1                                               אמפטאמין                                      0.2 גרם נטו

                        2                                            דכסאמפטאמין                                  0.2 גרם נטו

                        3                                            מתאמפטאמין                                   0.2 גרם נטו

מיום 29.6.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4247 מיום 29.6.1981 עמ' 1170

הוספת פרט 3 בסימן ב'

 

 

                                                                      יעקב ש' שפירא

                                                                                                שר המשפטים

 

לוח השוואה

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

Comments